اثر دیابت بر کاتالپسی ناشی از رزرپین در موشهای صحرایی نر مدل پارکینسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم

2 هیئت علمی دانشگاه أزاد اسلامی واحد قم

چکیده

سابقه وهدف: بیماری پارکینسون به دلیل تحلیل پیش رونده سلولهای دوپامینرژیک جسم سیاه در عقده های قاعده ای مغز به وجود می آید که در نهایت منجر به بروز اختلالات حرکتی مشخصی از جمله ناپایداری وضعیتی، کندی حرکت، لرزش درحالت استراحت، سفتی، و سختی حرکات بدن می شود.هدف از این مطالعه بررسی اثر دیابت بر کاتالپسی ناشی از رزرپین در موشهای صحرایی نر مدل پارکینسون می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه از 24 سر رت ویستار در 4 گروه (کنترل، دیابت، پارکینسون و دیابت + پارکینسون) استفاده شد.
دیابت بوسیله تزریق تک دز استرپتوزوتوسین (60 mg kg) ایجاد شد.بیماری پارکینسون بوسیله تزریق رزرپین ( 1 mg kg ) ایجاد گردید و برای سنجش کاتالپسی از تست میله استفاده شد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS با کارگیری آنالیز واریانس یکطرفه در سطح معناداری p≤0.05 استفاده شد.
یافته ها: میزان کاتالپسی در گروه دیابتی مبتلا به پارکینسون بطور معنی داری بیشتر بود.
نتیجه گیری: دیابت می تواند بر شدت کاتالپسی ناشی از رزرپین در رت های مدل پارکینسون موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of diabetes on reserpine-induced catalepsy in rats model of Parkinson's disease

چکیده [English]

Aim and Background: Parkinson's disease is a neurodegenerative disease in the central nervous system, characterized by dopaminergic neuronal loss in the nigrostriatal system with clinical symptoms such as resting tremor, rigidity, akinesia, and disturbances of postural reflex.
The aim of this study was to investigate the effect of diabetes on reserpine-induced catalepsy in male rats model of Parkinson's disease

Material and Methods: In this study, 24 Wistar rats were divided in 4 groups (control, diabetes, Parkinson's disease, Parkinson's disease + diabetes).
Each of animals in the diabetic groups was given a single injection of streptozotocin (60 mg/kg, i.p). Parkinson's disease was induced by administration of Reserpine (1 mg/kg, i.p)
The bar- test was used to measure cataleptic symptoms. Catalepsy was evaluated by placing both forepaws of the rat on a horizontal bar.
SPSS software was used for analyzing data by using of analysis of variance that it was performed at a significance level of p<0.05.

Results: catalepsy was significantly higher in the group of diabetes + Parkinson's disease.

Conclusion: Diabetes can be effective on reserpine-induced catalepsy in male rats model of Parkinson's disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes
  • Parkinson's disease
  • reserpine
  • bar-test
  • Rat