بررسی خواص ضدمیکروبی عصاره‌های الکلی و هیدروالکلی گیاه شیرسگ (Euphorbia Helioscopia L.) از منطقه قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

Qom Branch, Islamic azad University

چکیده

ساقه گیاه فرفیون هلیوسکوپیا (Ephorbia helioscopia L.) در بهار 1392 از روستای طینوج واقع دراستان قم جمع آوری شد. عصاره گیری بر روی گیاه Ephorbia helioscopia L. با حلال های مختلف و با استفاده از دستگاه سوکسله و همچنین روش خیساندن انجام شد. عصاره گیری توسط حلال های متانول- اتانول- هگزان- آب مقطر و اتانول و آب صورت گرفت. در این پژوهش فعالیت ضد میکروبی عصاره های گیاهی موردنظر در مقابل 4 باکتری و 1 نوع قارچ اندازه گیری می شود که عبارتند از: استافیلوکوکوس اورئوس 25923 ATCC ، اشرشیاکلی 25922 ATTCC کاندیدا البیکنس 10231ATCC، سالمونلاتیفی4 19430 ATCC سودموناس آئروژینوز5 27853 ATCC . فعالیت ضد باکتری و ضد قارچی برای عصاره های استخراج شده بوسیله روش انتشار چاهک در سطح محیط کشت مولرهینتون ارزیابی می شود.وهمچین با استفاده از روش لوله ای حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (MIC) عصاره ها تعیین شد.
با توجه به پژوهش انجام شده میتوان نتیجه گرفت عصاره های ساقه گیاه Ephorbia helioscopia L. فعالیت ضد میکروبی نسبتا"بالایی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

study of the antimicrobial activity of alcoholic and hydro -alcoholic extract of Euphorbia helioscopia plant from Qom region

نویسنده [English]

  • Gholam Reza Najafi
Qom Branch, Islamic azad University
چکیده [English]

In this exmperimental study, the stem of Euphorbia helioscopia plant was gathered from the Tinoj village of Qom in the end of the spring 1392. The extract-making on the Euphorbia helioscopia plant was performed by different solvents and use of Soxhlet system and the soaking method. extract was performed by solvents such as methanol ,ethanol , hexane ,distilled water and water-ethanol. Anti-microbial activity of this plant identified by measuring the inhibition halo diameter and Minimum Inhibitory Concentration (MIC) for levels: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonellatyphi, Candida albicans and by method of Plait sump and diluting in cultivate liquid environment, respectively. According to performed study , it can be concluded that extracts of the stem of Euphorbia helioscopia plant has the high anti-bacterial activity. Methanol extracts soaking and ethanol extracts soxhelt have most antimicrobial effect .according to performed research, it can be concluded that extracts of stalk of Euphorbia helioscopia have relatively highest antimicrobial activity.
Keywords: Euphorbia helioscopia, ant-microbe, MIC, extract

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Euphorbia helioscopia
  • ant-microbe
  • MIC
  • Extract