شناسایی اسیدهای چرب گیاه روغن دانه‌ی ترشک Rumex acetosa L.))با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

aaaaaa