مقایسه اثر میکروبی اسانس گیاه پنج انگشت(Vitex agnus - castus) با آنتی بیوتیکهای رایج در شرایط In vitro

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 کارشناسی ارشد

چکیده

گیاه پنجانگشت (Vitex agnus - castus) یک گیاه دارویی شناخته شده از قرنها پیش است. پنجانگشت یک گیاه فیتواستروژن بومی خاورمیانه و جنوب اروپا است و در بسیاری از کشورها مصرف پزشکی دارد. این مطالعه به منظور تعیین اثرات ضد میکروبی اسانس پنجانگشت بر روی استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی، سودوموناس آئروژینوزا، کاندیدا آلبیکنس و مقایسه با آنتیبیوتیکهای آمپیسیلین، جنتامایسین و نیستاتین انجام گرفت.
اسانس این گیاه به روش تقطیر با بخار آب استخراج و آنالیز اسانس با دستگاه گاز کروماتوگرافی/ طیف سنج جرمی GC/MS انجام شد. برای ارزیابی اثر ضد میکروبی از روشهای ماکرودایلوشن و دیسک دیفیوژن استفاده گردید.
اسانس پنجانگشت به ترتیب در غلظتهای g/mlµ 25/56 و g/mlµ 5/112 از رشد استافیلوکوکوس اورئوس و کاندیدا آلبیکنس ممانعت کرد. در روش دیسک دیفیوژن قطر هاله عدم رشداستافیلوکوکوس اورئوس mm 10 و کاندیدا آلبیکنس mm11 بود.
اسانس پنجانگشت در غلظت g/mlµ 450 از رشد سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیاکلی ممانعت نمود.ولی با روش دیسک دیفیوژن این دو باکتری هاله ممانعت از رشد نشان ندادند.
این مطالعه نشان داد که اسانس پنجانگشت دارای اثر ضد میکروبی بوده که در مقایسه با اثر ضد میکروبی آنتی بیوتیکهای آمپی سیلین و جنتامایسین دارای اختلاف معنی دار میباشد. (p<0/001). اثر ضد قارچی این اسانس در مقایسه با نیستاتین دارای اختلاف معنی داری نمی باشد (p>0/05). ترکیبات اصلی اسانس پنجانگشت را ایزوترپینولن، کاریوفیلن و آلفاپینن تشکیل میدهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of antimicrobioal effect of essential oil of Vitex agnus – castus with common antibiotics in vitro.

نویسندگان [English]

  • mohammad dakhili 1
  • Hamideh Afarin 2
چکیده [English]

Vitex agnus – castus (VAC) as a plant in herbal medicine has been since centuries ago. It is a phytoestrogenic herb native to the Middle East and southern Europe. It has clinical usage in so many countries. In this research, the antimicrobial effect of essential oil of VAC was investigated on Staphyloccocus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans and was compared with Ampicilin, Gentamicin, Nystatin.
Essential Oil of VAC was extracted by steam distillation, Chemical constituents was analyzed by gas chromatography-mass spectrometry. for evaluation of antimicrobial effect Disk diffusion and Macrodilution methods were used.
Essentical oil of VAC inhibited the growth of Staphylococcus aureus and Candid albicans at Concentrations 56/25 and 112/5 respectively. by Disk diffusion method The inhibitory zones were 10 mm and 11 mm respectively This essential oil inhibited the growth of Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli at concentration 450 . by Disk diffusion method They didn’t show inhibitory zone.
The results of this research indicated that the essential oil of VAC has antimicrobial effect, in comparison with antibacterial effect of Ampicilin and Gentamicin has significant difference (P<0/001) antifungal effect of this essential oil in comparsion with Nystatin doesn’t have significant difference (P>0/05). The majer constituents of oil were: Terpinolene, Caryophyllene, α-pinene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitex agnus-castus
  • Essential Oil
  • antimicrobial effect