اثر غضروف شارک بر تعداد و فعالیت سلولهای تنظیم کننده T دربیماران مبتلا به سرطان معده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد

2 عضو هیئت علمی

چکیده

سرطان معده یا گاستریک کانسر اولین سرطان شایع در ایران و چهارمین سرطان شایع و دومین سرطانکشنده در سراسر جهان است.پاسخهای ایمنی در گاستریک کانسر شامل ایمنی ذاتی و اکتسابی است.سلولهای Treg در چندین بدخیمی از جمله در گاستریک کانسر افزایش مییابدسلولهای Treg در تیظیم پاسخ ایمنی، حفظ تولرانس و هموستاز ایمنی دخالت دارد، اتوایمونیتی و بقا سرطان را کنترل میکند.غضروف کوسه ماهی اساسا بعنوان درمان جانبی برای سرطان مطرح شده است.. غضروف کوسه ماهی ، پروتئینی دارد که آنژیوژنز(رگ زایی) را در شرایط آزمایشگاهی و مدلهای حیوانی متوقف می سازد. تومورها به شبکه ی از عروق خونی برای بقا و رشد نیازمندند ، بنابراین با متوقف کردن خون رسانی به آن ، تومور از بین می رود، مشاهده شد که در گروه تحت درمان با غضروف کوسه ماهی میزان سلولهای Treg بطور میانگین از 48/1% قبل از درمان به 2/0% بعد درمان کاهش ومیزان سایتوکاین مهاری TGF-βاز pg/ml183 قبل از درمان به pg/ml110 بعد درمان کاهش ولی میزان سایتوکاین سرمی IFN-γ (الگوی سایتوکاینیTH1) از pg/ml160قبل از درمان به pg/ml187 بعد درمان افزایش ومیزانIL-4 (الگوی سایتوکاینی TH2)ازpg/ml37 قبل از درمان به pg/ml30 بعد درمان کاهش داشته است. در گروه کنترل تفاوت معنی داری در اندازه گیریها بدست نیامد.
بحث نهایی:غضروف کوسه ماهی در انسان های مبتلا به سرطان معده ، با کاهش سلولهای مهاری Treg و سایتوکاین مهاریTGF-β و همچنین با کاهشIL-4 (ایمونیتی سلولهای TH2)و افزایش تولید IFN-γ (ایمونیتی سلولهای TH1) موجب تقویت پاسخهای ایمنی سلولی ضد توموری می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect Shrak cartilage on number and activity T-cell regulating cells in stomach cancer paitents

نویسنده [English]

  • razieh zareii 1
چکیده [English]

Introduction: Gastric cancer or gastric cancer, the fourth most common cancer and the second most common cancer in Iran and around the world Srtankshndh safety Ast.paskhhay in gastric cancer include innate and adaptive immunity Treg The cells in several malignancies including gastric cancer in Myyabdslvlhay increase in Treg immune response settings, maintaining homeostasis and immune tolerance, autoimmunity and cancer survival primarily as a treatment for cancer control Myknd.ghzrvf shark is .. Shark cartilage, a protein that angiogenesis (angiogenesis) in vitro and stop animal models. A network of blood vessels tumors need to survive and grow, so by blocking the blood supply to the tumor disappears,It was observed that in the group treated with shark cartilage cell viability Treg an average of 48/1% before treatment to 2/0% post treatment decrease the amount of cytokine inhibition of TGF-β from pg / ml183 before treatment pg / ml110 after treatment decreased, but the amount of cytokines in serum IFN-γ (pattern of cytokine TH1) of pg / ml160 before treatment pg / ml187 after treatment increased the amount of IL-4 (pattern of cytokine TH2) of pg / ml37 before treatment pg / ml30 after treatment decreased Is. In the control group there was no significant difference in the measurement.
Final argument: Shark cartilage in people suffering from gastric cancer cell depletion inhibitory Treg and cytokine inhibiting TGF-β as well as a reduction in IL-4 (Aymvnyty cells, TH2) and increased production of IFN-γ (Aymvnyty cells, TH1) to enhance immune responses anti-tumor cell.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Treg
  • cytokine TGF-β
  • IFN-γ
  • IL-4
  • gastric cancer
دوره 6، شماره 22
شهریور 1395
صفحه 39-49
  • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1395
  • تاریخ بازنگری: 17 اردیبهشت 1395
  • تاریخ پذیرش: 25 خرداد 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1395