بررسی خصوصیات اسانس پوست واریته های مختلف لیموترش خارگی استخراج شده به روش تقطیر با آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی

چکیده

در این مطالعه از روش تقطیر با آب به وسیله الکترومنتل به منظور استخراج اسانس از پوست دو واریته لیموترش خارگی (واریته های لیسبون و یورکا) استفاده گردید و سینتیک استخراج، بازدهی، ترکیبات تشکیل دهنده و ثابت های فیزیکی اسانس، میزان انرژی مصرفی و مباحث زیست محیطی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. میزان اسانس استخراج شده از واریته های لیسبون و یورکا به ترتیب، 14/0±22/1% و 14/0±18/1% وزنی-وزنی بود. میان ثابت های فیزیکی (ضریب شکست، وزن مخصوص و رنگ) اسانس های استخراج شده از پوست هر دو واریته لیموترش خارگی تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین، بین میزان انرژی مصرفی برای هر دو واریته لیسبون و یورکا (67/0کیلو وات ساعت) تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. ترکیبات اسانس های استخراج شده با دستگاه کروماتوگرافی گازی/ طیف سنج جرمی مورد شناسایی قرار گرفتند. لیمونن، اصلی ترین ترکیب موجود در اسانس واریته لیسبون (69/4±24/66%) و واریته یورکا (20/4±40/59%) بود. به شکل کلی، از لحاظ کمی و کیفی نیز تفاوت معنی داری میان ترکیبات اصلی اسانس های استخراج شده از واریته های لیسبون و یورکا وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of essential oil properties of different varieties of lemon (Citrus Limon) peel extracted by hydrodistillation

چکیده [English]

In this research, extraction of essential oil from dry Citrus Limon (Lisbon and Eureka varieties) peel was performed by hydrodistillation (HD) method and extraction yield, extraction time, chemical composition of essential oils, physical constants, energy consumption, and quantities of released carbon dioxides in the atmosphere were investigated. Essential oil yield of Lisbon and Eureka varieties were 1.22±0.14 and 1.18±0.14% (w/w), respectively. There were no significant differences among physical constants (refractive index, color, and specific gravity) of extracted essential oils from Lisbon and Eureka varieties of lemon peel. Also, there were no significant differences among extraction energy consumption of both Lisbon and Eureka varieties (0.67 kWh). Using GC/MS apparatus, components of extracted essential oils were identified. The major component of extracted essential oils from Lisbon and Eureka varieties was limonene (66.24±4.69 and 59.40±4.20%, respectively). Also, there were no significant differences between quantity and quality of major components of extracted essential oils from two C. Limon varieties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus limon
  • Clevenger
  • Essential Oil
  • Extraction
  • Hydrodistillation