اثر عصاره هایپریکوم بر یادگیری شرطی اجتنابی غیرفعال در موش های صحرایی نر ن‍‍ژاد ویستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد

2 عضو هیئت علمی

چکیده

شناختی همچون یادگیری و حافظه ، می‌گردد، این مطالعه قصد داشت .اثر آن را بر یادگیری وحافظه اجتنابی غیر فعال در موش‌های صحرائی نربالغ مورد بررسی قرار دهد.
روش‌ها: تعداد 16 سر موش صحرایی نر بالغ با وزن تقریبی 300 - 250 گرم در دو گروه شاهدو گروه دریافت کننده عصاره هایپریکوم(دوز350mg/kg/day ) تقسیم بندی شدند. هردو گروه بدون هیچ محدودیتی به ظرف آب دسترسی داشتند. عصاره هایپریکوم روزانه به مدت 1 هفته به صورت خوراکی به موش‌های صحرائی نربالغ خورانده شد. آزمون یادگیری اجتنابی غیر فعال در دستگاه شاتل باکس و پس از انجام تیمارهای مورد نظر برای همه گروه‌ها، با شرایط یکسان انجام شد. در این آزمون، افزایش تأخیر زمانی برای اولین ورود به اتاق تاریک و مدت زمان اقامت در اتاق تاریک بیان گر بهبود یادگیری اجتنابی غیر فعال بود داده‌ها توسط نرم افزارSPSS و روش آماری ANOVA مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: در مقایسه با گروه شاهد و کنترل، شاخص‌های یادگیری اجتنابی غیر فعال در گروه های آزمایش افزایش معنی داری یافته بود.به این معنا که میانگین تاخیر در ورود به محوطه تاریک در گروه عصاره هایپریکوم برابر با 260 ثانیه بود که در مقایسه با گروه کنترل به تنهایی (240 ثانیه) افزایش معنا داری داشت (P<0/001 ).
نتیجه گیری: این نتایج نشان می‌دهد عصاره هایپریکوم سبب بهبود یادگیری اجتنابی غیر فعال در موش‌های صحرائی نر بالغ نژاد ویستار می‌شود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Hypericum perforatum extract on passive avoidance learning of male wistar rats

چکیده [English]

Ageing could been resulted to increase of oxidative stress that could lead to damage of brain processes including cognitive functions. Since Hypericum extract have increasing effect on brain cognitive functions e.g. learning and memory , it’s effect on passive avoidance learning of male wistar rats were examined.
Methods: 16 male wistar rats, each weighing about 250-300 g were divided into two groups, control and Hypericum extract group(animals administered with 350 mg/kg/day of Hypericum extract). All of groups had free access to water and food with no limitation. Hypericum extract was administrated orally each day for one week. The passive avoidance learning test was done in the shuttle box device following intending treatments for all groups and in similar conditions. In this test, increased time delay for the first time of entry to the dark chamber and decreased staying time in the dark chamber considered as improved passive avoidance learning The data were analyzed by SPSS software and one-way ANOVA followed by the Tuckey test.

Findings: In compare to control group, passive avoidance indices were increased significantly. In other words, mean step through latency (STL) of H. perforatum group was 260 seconds and was higher than that of control group (240 seconds) significantly (p< .001).

Conclusion: Our results indicated that administered Hypericum extract could increase passive avoidance learning indices in rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypericum extract
  • passive avoidance learning
  • Memory
  • Rat
  • shuttle box