بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه های اشریشیا کلی‌ جدا شده از عفونتهای ادراری در شهر قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد میکروبیولوژی

2 عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

چکیده

سابقه و هدف: باکتری اشریشیا کلی به عنوان شایع ترین عامل عفونت های ادراری مطرح می باشد. با توجه به گسترش روز افزون مصرف آنتی بیوتیک ها و ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی در بین سویه های اشریشیا کلی، تحقیق حاضر به بررسی الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیا کلی جدا شده از بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه های تشخیص طبی خصوصی در شهر قم انجام گرفت.

مواد و روش کار: از مجموع 1420 نمونه، 150 نمونه ادراری آلوده به باکتری اشریشیا کلی بودند. آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی با روش استاندارد انتشار در آگار (کربی-بائر) بر روی 10 گروه مختلف آنتی بیوتیکی انجام گرفت و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند.
.
نتایج: در این مطالعه بیشترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های آمپی سیلین 60 درصد، تتراسایکلین 58 درصد و نالیدیکسیک اسید 52 درصد و بیشترین میزان حساسیت نسبت به آمیکاسین 98 درصد مشاهده گردید.
نتیجه گیری: با توجه به افزایش مقاومت در بین سویه های اشریشیا کلی توصیه می شود آزمایش آنتی بیوگرام بر روی سویه های مولد عفونت ادراری، قبل از مصرف خود سرانه ی آنتی بیوتیک ها انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of Antimicrobial Resistance in Escherichia coli Isolated from urinary tract infection in Qom

نویسنده [English]

  • Mohsen Zargar 2
چکیده [English]

Background & Objectives: Escherichia coli (E.coli) has been documented to be the most important pathogen associated with symptomatic tract infections .by reason increasing use of antibiotic and antibacterial resistance among the strains of Escherichia coli, this study was to determine the local prevalence of bacterial and strains antimicrobial resistance of E.coli isolated from patients with urinary tract infection by reason increasing use of antibiotic and antibacterial resistance.

Materials & Methods: A total of 1420 samples, 150 urine samples were contaminated with E.coli. The Antimicrobial sensitivity test to 10 antibiotics was done via the disk diffusion antibiogram method and results were analysed.

Results:The most of resistant to Ampicillin were 60%, Tetracyclin 58% and Nalidixic Acid 52% and the most amount for sensibility to Amikacin were 98%.

Conclusion: Due to the increasing resistance among E. coli strains recommended Antibiogram tests was done on strains cause urinary tract infections Before intractably use of antibiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "E .coli"
  • "urinary infection"
  • "Antibiotic resistance"