اندازه گیری میزان آفلاتوکسینB1 درآرد های نانوایی شهر قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم ،ایران.

2 دانشجو کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم ،ایران.

3 1- گروه انگل و قارچ شناسی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) ، تهران ، ایران 2- مرکز تحقیقات میکروبشناسی کاربردی ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) ، تهران ، ایران

چکیده

مایکوتوکسین ها متابولیت های ثانویه ای هستند . آفلاتوکسین ها شناخته شده ترین آن ها بوده و آفلاتوکسینB1 یکی از قوی ترین هپاتوکارسینوژن های شناخته شده در طبیعت است. آرد هایی که تحت شرایط نامناسب دمایی و رطوبتی طی رشد، برداشت و انبارداری قرار می گیرند، نسبت به آلودگی با آفلاتوکسین B1 مستعد هستند. هدف از انجام این مطالعه بررسی آلودگی آرد نانوایی های شهر قم به سم آفلاتوکسینB1 بوده است.
در این مطالعه تجربی در تابستان سال 93 تعداد 84 نمونه آرد گندم از 84 نانوایی در شهر قم به طور تصادفی جمع آوری و میزان آفلاتوکسینB1 ، درآن ها با استفاده از روش الایزای رقابتی اندازه گیری شد. همچنین اطلاعاتی در مورد نوع آردمصرفی و مدت زمان ماندگاری آرد جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری Spss و نرم افزار curve و Excel و آزمون student - tمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
از تعداد 84 نمونه، 78 نمونه (2/98 % )، به مقادیری از آفلاتوکسین B1 آلوده بودند، که از این تعداد 51 نمونه (7/60 %)، دارای آلودگی بیش از حد مجاز تعیین شده توسط ایران (ppb5) و اتحادیه اروپا(ppb2) بود. میانگین غلظت این آفلاتوکسین در کل نمونه ها 9/5 میکروگرم در کیلوگرم با انحراف معیار 84/2 تعیین گردید.
میانگین میزان آلودگی به آفلاتوکسین B1 در آردهای مورد استفاده برای تهیه نان بیش از حد مجاز بود، لذا نیاز به کنترل و ارزیابی مستمر میزان آفلاتوکسین B1 در آرد مصرفی نانوایی ها ضروری بنظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

اندازه گیری میزان آفلاتوکسینB1 درآرد های نانوایی شهر قم

نویسندگان [English]

  • Mojgan Saghazadeh 1
  • Fatemeh Khaneh Begi 2
  • Majid Riazipour 3
چکیده [English]

مایکوتوکسین ها متابولیت های ثانویه ای هستند. آفلاتوکسین ها آفلاتوکسینB1 یکی از قوی ترین هپاتوکارسینوژن های شناخته شده در طبیعت است. آن ها دارای اثرات کارسینوژنیک، موتاژنیک و تراتوژنیک هستند. آرد هایی که تحت شرایط نامناسب دمایی و رطوبتی طی رشد، برداشت و انبارداری قرار می گیرند، نسبت به آلودگی با آفلاتوکسین B1 مستعد هستند.هدف از انجام این مطالعه بررسی آلودگی آرد نانوایی های شهر قم به سم آفلاتوکسینB1 بوده است.
در این مطالعه تجربی در تابستان سال 93 تعداد 84 نمونه آرد گندم از 84 نانوایی در شهر قم به طور تصادفی جمع آوری و میزان آفلاتوکسینB1 ، درآن ها با استفاده از روش الایزای رقابتی اندازه گیری شد. همچنین اطلاعاتی در مورد نوع آردمصرفی و مدت زمان ماندگاری آرد جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری Spss و نرم افزار curve و Excel و آزمون student - tمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
از تعداد 84 نمونه، 78 نمونه (2/98 % )، به مقادیری از آفلاتوکسین B1 آلوده بودند، که از این تعداد 51 نمونه (7/60 %)، دارای آلودگی بیش از حد مجاز تعیین شده توسط ایران (ppb5) و اتحادیه اروپا(ppb2) بود. میانگین غلظت این آفلاتوکسین در کل نمونه ها 9/5 میکروگرم در کیلوگرم با انحراف معیار 84/2 تعیین گردید.
میانگین میزان آلودگی به آفلاتوکسین B1 در آردهای مورد استفاده برای تهیه نان بیش از حد مجاز بود، لذا نیاز به کنترل و ارزیابی مستمر میزان آفلاتوکسین B1 در آرد مصرفی نانوایی ها ضروری بنظر می رسد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • آفلاتوکسینB1
  • آرد گندم
  • نان
  • الایزا