بررسی اثر عصاره هیدروالکلی زبان گنجشک ( Fraxinus excelsior ) در ترمیم زخم برشی در موشهای صحرایی نر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی

چکیده

ترمیم زخم پروسه پاتوفیزیولوژیکی شامل ارتباط متقابل پروسه های سلولی و بیوشیمیایی است.با توجه به اثر ضد التهابی گیاه زبان گنجشک هدف از این مطالعه بررسی اثر پماد زبان گنجشک در ترمیم زخم برشی در موش های صحرایی نر شده میباشد.
روش کار: از سرشاخه میوه دار و برگ دار زبان گنجشک پس از شناسایی توسط هرباریوم دانشگاه ، عصاره هیدروالکلی توسط سوکسله استخراج و با استفاده از روتاری پودر عصاره تهیه گردید.سپس پماد 70% و 35% به صورت درصد حجمی با استفاده از اوسرین(پایه پماد) و پودر عصاره ساخته شد.
برای ایجاد زخم ابتدا موش صحرایی نر نژاد ویستار (g200 ±230) با اتر بیهوش شدند و در ناحیه وسط پشت حیوانات زخم برشی به طول2 (cm)و به ضخامت درم ایجاد گردید. موش ها در چهار گروه (n=8) ، بدون تیمار(کنترل منفی) ، تیمار اوسرین (کنترل مثبت)، تیمار با پماد 35% و 70% زبان گنجشک قرار گرفتند.
تیمار به صورت یک روز در میان به مدت 14 روز صورت گرفت. قبل از تیمار با کمک دوربین دیجیتال از محل زخم عکس گرفته و سپس با کمک نرم افزار اتوکد مساحت زخم و درصد ترمیم زخم تعیین شد.
داده ها توسط نرم افزار SPSS و آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفتند. (P˂ 0/05)
نتایج نشان داد پماد 35% و 70% زبان گنجشک سبب افزایش معنی داری در درصد ترمیم زخم نسبت به گروه کنترل مثبت گردیدند.
نتیجه گیری:
عصاره هیدروالکلی زبان گنجشک سبب تسریع بهبود زخم در موش های صحرایی می شود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of hydroalchoholic extract of Fraxinus extract in incisional wound healing in rats

نویسنده [English]

  • narges nazari 1
چکیده [English]

Pato physiological process of wound healing involves the interaction of cellular and biochemical processes. According to Ash anti-inflammatory effect Fraxinus extract the aim of this study was to evaluate the effect of Fraxinus extract ointment incisional wound healing in rats can be.
Method: Ash fruits and leafy branches after identification by the university herbarium, extract by Soxhlet extraction using rotary powder was prepared.
Then ointment 70% and 35% as a percentage of the volume using eucerin (ointment base) and the dried extract was created.To induce colitis in male Wistar rats first (g200 ± 230) were anesthetized with ether and In the middle of incisional wound to the back of the animals during 2 (cm) and the thickness of the dermis was created. Rats in four groups (n = 8), no treatment (negative control), eucerin treatment (positive control), treated with ointment were 35% and 70% Fraxinus extract .
Treatment every other day for . 14 days was done
Before treatment, the wound was photographed by a digital camera and then with the help of AutoCAD software and the percentage of wound healing, wound surface area was determined.
Data analyzed by SPSS software and ANOVA and Tukey test were analyzed.The results showed ointment 35% and 70% Ash significant increase in the percentage of wound healing compared to the control group were positive.
Result :
Fraxinus extract extract is accelerated wound healing in rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incisional wound
  • Wound healing
  • Fraxinus extract extract
  • Rats