مقایسه اجزاء روغنی استخراج شده از گیاه Hyssopus officinalis L. دو روش تقطیر با آب و ماکروویو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

گیاه زوفا (Hyssopusofficinalis L.) یکی از گیاهان دارویی مهمی است که در مرکز و جنوب اروپا، غرب آسیا، شمال آفریقا و همچنین در ایران در نواحی جنگلی استانهای مازندران، گیلان، ارتفاعات استان البرز و سمنان رشد می‌کند.
استخراج اولین مرحله اساسی را در تحقیقات گیاهان دارویی تشکیل می دهد و آماده سازی عصاره ها از گیاهان، نقطه شروعی برای جداسازی و خالص سازی اجزای شیمیایی در گیاهان هستند.
در این پژوهش، ابتدا اسانس‌ از اندامهای هوایی گیاه Hyssopus officinalis L. به دو روش تقطیر با آب و مایکروویو استخراج شد و سپس آنالیز و شنـاسـایی ترکـیبات شیـمیایی اسـانـس‌ها با اسـتفاده از دسـتگاه GC-MSصورت پذیرفت.
در این آنالیز 31 ترکیب بوسیله روش تقطیر با آب و 36 ترکیب در روش مایکروویو مشخص شد. در روش تقطیر با آب سیس پینوکامفن (32/45 %)، ترانس پینوکامفن (00/18%)، بتا پینن (24/10 %) و المول (87/3 %) و در روش مایکروویو ترکیبات سیس پینوکامفن (48/63 %)، المول (67/6 %)، اورتو منتاترین (55/5%) و بی سیکلوجرماکرن (43/4 %) به عنوان ترکیبات اصلی شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of components of Hyssopus officinalis L. essential oils extracted by two methods

نویسنده [English]

  • Mona Tavakkoli
چکیده [English]

Hyssopus officinalis L. is an important medicinal plant grows in central and southern Europe, western Asia, North Africa and Iran in jungles of Mazandaran and Gilan and height of Alborz and Semnan.
Extraction is the first basic step in the research of medicinal plants and preparation of the extracts of the plant is the starting point for the separation and purification of chemical components.
In this study, the essential oils composition of aerial parts of Hyssopus officinalis L. extracted by two methods, hydrodistillation and microwave. Chemical composition of essential oils obtained from Hyssopus officinalis L. were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
31 compounds obtained in essential oil of Hyssopu sofficinalis by hydrodistilled method and 36 compounds in microwave method.
It was found that hyssop essential oil in hydrodistilled method contained cis-Pinocamphone (45.32%), trans-Pinocamphone (18.00%), β-pinene (10.24%) and elemol (3.87) as major components and in microwave method, contained cis-Pinocamphone (63.48%), elemol (6.67%), ortho-Menthatriene (5.55%) and bicyclogermacrene(4.43%) as major components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Hyssopus officinalis L.”
  • “GC-MS”
  • “pinocamphone”
  • “essential oil”