بررسی مولکولی ژن sfaC درایزوله های Escherichia coli (E.coli ) بافتی مبتلایان به سرطان کولورکتال و بیماری التهابی روده بزرگ در جمعیت ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی قم

3 عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

سرطان کولورکتال بعد از سرطان های ریه، معده و کبد چهارمین سرطان شایع در ایران و جهان محسوب میشود. بررسیها نشان داده است که بیماران مبتلا به التهاب روده بزرگ در معرض ابتلا به سرطان کولورکتال میباشند. عوامل مختلفی در ایجاد سرطان کولورکتال نقش دارند که یکی از این عوامل، باکتریها میباشند. اشرشیاکلی یکی از اعضای میکروبیوتا دستگاه گوارش انسانی در روده میباشد.
همچنین توانایی اتصال به سلولهای میزبان جز اساسی ترین مراحل در کلونیزاسیون موفق پاتوژنهای میکروبی میباشد. برخی از سویه های اشرشیاکلی دارای تعداد زیادی فیمبریه و ادهسین مثل P فیمبریه، S فیمبریه، و ادهسین ها ی افیمبریال میباشند که به باکتری توانایی اتصال به سلولهای میزبان را میدهد. این مطالعه به منظور بررسی مولکولی ژن ادهسین sfaC در سویه های اشرشیاکلی جدا شده از نمونه های بیوپسی بافت روده از افراد مبتلا به التهاب روده بزرگ و سرطان کولورکتال انجام گرفت. 38 نمونه بیوپسی از بافت روده تهیه گردید و باکتریها با روش های میکروبی و بیوشیمیایی جداسازی و شناسایی شدند. پس از استخراج ژنوم جدایه ها، وجود ژن ادهسین sfaC با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز، ارزیابی گردید.
بررسی مولکولی نشان داد که تعداد نمونه مثبت برای این ژن در گروه نرمال% 8/42 و در گروه مبتلایان به بیماری التهابی روده% 5/62 و بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال % 60 گزارش شد. نتایج مطالعه حاضر، رابطه بین ژن ادهسین و سرطان کولورکتال را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Molecular investigation of the adhesin gene sfaC in isolates of Escherichia coli (E.coli) tissue of patients with colorectal cancer and inflammatory bowel disease large Iranian population

نویسنده [English]

  • Mohsen Zargar 3
چکیده [English]

Colorectal cancer after lung cancer, stomach and liver cancer is fourth most common cancer in Iran and worldwide. Studies have shown that patients with inflammation bowel disease (IBD) in large intestine are at increased risk of CRC. Various factors play a role in colorectal cancer that bacteria are one of these factors. E. coli is a member of the Microbiota of human intestinal tract in the colon. Also, the ability of binding to host cells is the most basic step in successful colonization in microbial pathogens. Some strains of E. coli has a number of fimbriae and adhesion, such as P fimbriae, S fimbriae, and adhesion of bacteria afimbrial which gives the ability to connect to the host cells. This study was performed to investigate the sfaC adhesin gene in E.coli isolated from intestinal tissue biopsies of patients with inflammation bowel disease and colorectal cancer. 38 biopsies were obtained from intestinal tissue and bacteria were isolated and identified using microbial and biochemical methods. After DNA extraction, strains for adhesin gene sfaC were evaluated using polymerase chain reaction (PCR).
Molecular studies showed that the number of positive samples for this gene (sfaC) in normal individuals and in patients with inflammatory bowel disease and patients with colorectal cancer, were 42.8%, 62.5% and 60% of, respectively. The results of this study shows the relationship between the adhesin gene and colorectal cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colorectal cancer (CRC)
  • Inflammatory bowel disease (IBD)
  • Escherichia coli(E.coli)
  • Adhesin gene sfaC