تعیین تنوع باکتر یهای همزیست جدا شده از گرهک ریشه گیاه یونجه در منطقه یزد.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی قم

2 دانشیار

چکیده

سابقه و هدف :
یونجه یک لگوم پایایی است که به طور گسترده ای در سرتاسر دنیا برای تغذیه دام و به عنوان یکی از منابع مهم کود سبز کشت می شود این گیاه علوفه ای قادر است که با باکتری های گرم منفی خاکزی از جنس سینوریزوبیوم همزیستی مفید تثبیت کننده ازت برقرار کند.
روش بررسی :
در این مطالعه پس از جداسازی 50 گرهک از ریشه گیاه یونجه در مزارع یزد در فصل بهار ، 20 سویه باکتری جدا شده از گرهک ها از طریق صفات فوتیپی (ریخت شناسی میکروسکوپی و ماکروسکوپی ،ویژگی های فیزویولوژیک و بیوشیمیایی) و روش مولکولی با استفاده از پرایمر 16SrRNAوPCR و توالی یابی شناسایی شدند .
یافته ها :
از تعیین توالی سویه های جدا شده از Medicago sativaتا %99/9و در بعضی از گونه ها تا %100 شباهت بسیار زیادی به اینسیفر ملیلوتی داشتند با توجه به آزمایشات مولکولی و تعیین قطعه خاص آن (16SrRNA) و قرآبت نزدیکتر با S.meliloti می توان اینطور نتیجه گیری کرد که باکتری جدا شده از یونجه Meticago sativa همان Sinorhizobium melilotiمی باشد . سه جدایه%99Pseudomonas koreensis بودند که تشکیل گرهک داده بودند ولی این نشان دهنده این نیست که تثبیت ازت هم بکنند .مقایسه همولوژی توالی قطعه حاصل از PCR16S rRNA، Sinorhizobium meliloti تا %98 همولوژی به اثبات رسانده است .
نتیجه گیری :
فراوانی سویه های Ensifer melilotiدر مزارع یونجه استان یزد نسبتا بالاست و احتمالا وجود ژن های nod در جدایه های Pseudomonas koriensisموجب توانمندی گره سازی آنها می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of variety of symbiotic bacteria that are isoisolated from alfalfa,s root noudule in yazd province

نویسندگان [English]

  • sohila sanatizadeh 1
  • Ahmadali Porbabaee 2
  • Mohammad ali Amozegar 2
1 student
2 Associate
چکیده [English]

Purpose of the study Alfaalfa is a permanent legumes which is widely planted around the world for animal nutrition and is a main source of green fertilizer . This plant is a rare grass that can establish a helpful and nitrogen fixing coexistence with terrestrial – gram negative bacteria of Sinorhizobium .
Materials and method
In this study,after isolated of 50 nodule from alfalfa,s root in fields of Yazd province in spring, 20 bacteria strain that are isolated from nodule were identified regarding their phenotypic traits (microscopic and macroscopic morphology,biological and physiological traits ) and molecular methods using 16SrRNA primer,PCR and sequencing.
Findings
Regarding the molecular tests determining its special piece(16SrRNA) and its nearness to so Meliloti , and after determining the sequence Medicago Sativa and 100% similar to Ensifer meliloti, it can be found that Medicago Sativa , which is a bacteria isolated from alfalfa,s , is the same as Sinorhizobium Meliloti . The degree of similarity of three Pseudomonas Koreensis is isolations that had made a noudule was 99% but this doesn,t prove that they also fix the nitrogen. Comparing hemology of sequence of resulting piece of 16SrRNA PCR Sinorhizobium meliloti to 98% has proved that it can be used as a suitable marker of this species in the next experiments.
Results
Frequency of Ensifer meliloti strains is relatively high in alfalfa in Yazd province and probably the nod genes in Pseudomonas Koreensis isolations cause their ability in nodulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Phenotype"
  • "Genotype"
  • "Rhizobium"
  • noudule
  • "Ensifer meliloti"