بهینه سازی تولیدآنزیم لیپازدر سویه بومی هالوارکئا نمک دوست جدا شده از خاک جنوب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیئت علمی

چکیده

چکیده
متابولیت ها و آنزیم های ارکئا به دلیل ماهیت اکسترموفیلی و دوام و فعالیت مناسب انها در شرایط سخت صنعتی کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارند. با توجه به اهمیت انزیم های لیپولیتیک تحمل کننده شرایط شور و قلیائی در صنایع غذایی, دارویی و بهداشتی، این مطالعه انجام شده است. بنابراین هدف از این تحقیق, بررسی تاثیر نوع و درصد سوبسترا ، درصد نمک , pH , دما و زمان انکوباسیون بر رشد سویه آرکئا و همچنین بر روی تولید آنزیم لیپاز بوده است . بهینه شرایط برای رشد سویه و تولید آنزیم لیپاز با روش تاگوچی بترتیب در 8pH= و 8, درصد سوبسترا 0.5 % و 1.5 %، زمان 6 روز و 7 روز ، درصد نمک 19 و 25%، دمای cº 45 و cº35 در حضور روغن توئین و روغن بادام شیرین بعنوان تنها منبع کربن بدست آمدبا توجه به نتایج فوق می توان از این سویه در صنایع دباغی و استحصال روغن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of lipase Enzyme production in the native strain Halophile Haloarchaea Isolated from Iran southern soil

نویسندگان [English]

  • hossein vahidinejad 1
  • Ahmadali purbabaei 2
  • Mohammad hossein razavian 2
چکیده [English]

Abstract
Archaea metabolites and enzymes widely used in various industries ,Because of the extremophiles nature and solidity And appropriate activities in the Hard industrial conditions. This study has been conducted According to the importance of lipolytic enzymes tolerance saline and alkaline conditions In the food, pharmaceutical and health Industry .Therefore Survey Influence Type and percent of substrate, percent of salt, pH, temperature and incubation time on the growth of Arkia strain Also Lipase Enzyme production was The aim of this study. Optimal conditions for strain growth and lipase enzyme production with a Taguchi method was concluded Respectively in the pH8 and 8, substrate 0.5 % & 1.5% ,time 6 and 7 day , salt 19% & 25% , temperature 45 ºC & 35 ºC in the presence of tween oil and sweet Almond oil as the sole carbon source.According to above results ,can use this strain in the tanning industry and extraction of oil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lipase
  • Haloarchaea
  • Taguchi
  • Optimization