تعیین اثرجینسینگ برروی اختلالات جنسی ناشی از مصرف (فلوکسیتین)در مقایسه با یوهمبین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دکتر احمد معصومی
مقدمه: امروزه مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین به علت عوارض کمتر نسبت به سایر گروه ها از سوی بیماران با استقبال بیشتری مواجه شده اند و خط اول درمان در افسردگی هستند با این وجود این گروه نیز دارای عوارضی نظیر اضطراب و سردرد و تهوع و بی خوابی و کاهش میل جنسی هستند
روش کار:این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی در دو گروه از بیماران SSRI (درهرگروه100نفر)تحت درمان با فلوکسیتین که مبتلا به کاهش عملکرد جنسی بودند انجام شده در یک گروه از بیماران یوهمبین و در گروه دیگر جینسینگ تجویز شده است.قبل از شروع درمان میزان اختلال عملکرد جنسی براساس پرسشنامه استاندارد اختلال نعوظ بررسی شده است و 4هفته بعد از درمان (بامصرف دو قرص در روز)نیز مجددا IIEF بیماران مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند دربیماران تحت درمان با یوهمبین امتیاز پرسشنامه قبل از درمان 46و بعد از درمان 64بوده و در بیماران تحت درمان با جینسینگ قبل از درمان و بعد از درمان بترتیب 47و69 بوده است.براساس آزمون آماری اختلاف معناداری بین امتیاز پرسشنامه قبل و بعد از درمان وجود داشت. (p<0/05) و بیشترین اختلاف مربوط به عملکرد نعوظ در دو گروه بود.و همچنین اختلاف معناداری بین اثربخشی دو داروی مذکور وجود نداشت. (p<0/05) نتیجه گیری:با توجه به اثربخشی داروی جینسینگ در مقایسه با یوهمبین میتوان داروی مذکور را نیز در بهبود عملکرد جنسی در مردان نیزبکاربرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

تعیین اثرجینسینگ برروی اختلالات جنسی ناشی از مصرف (فلوکسیتین)در مقایسه با یوهمبین

چکیده [English]

مقدمه: امروزه مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین به علت عوارض کمتر نسبت به سایر گروه ها از سوی بیماران با استقبال بیشتری مواجه شده اند و خط اول درمان در افسردگی هستند با این وجود این گروه نیز دارای عوارضی نظیر اضطراب و سردرد و تهوع و بی خوابی و کاهش میل جنسی هستند
روش کار:این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی در دو گروه از بیماران SSRI (درهرگروه100نفر)تحت درمان با فلوکسیتین که مبتلا به کاهش عملکرد جنسی بودند انجام شده در یک گروه از بیماران یوهمبین و در گروه دیگر جینسینگ تجویز شده است.قبل از شروع درمان میزان اختلال عملکرد جنسی براساس پرسشنامه استاندارد اختلال نعوظ بررسی شده است و 4هفته بعد از درمان (بامصرف دو قرص در روز)نیز مجددا IIEF بیماران مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند دربیماران تحت درمان با یوهمبین امتیاز پرسشنامه قبل از درمان 46و بعد از درمان 64بوده و در بیماران تحت درمان با جینسینگ قبل از درمان و بعد از درمان بترتیب 47و69 بوده است.براساس آزمون آماری اختلاف معناداری بین امتیاز پرسشنامه قبل و بعد از درمان وجود داشت. (p<0/05) و بیشترین اختلاف مربوط به عملکرد نعوظ در دو گروه بود.و همچنین اختلاف معناداری بین اثربخشی دو داروی مذکور وجود نداشت. (p<0/05) نتیجه گیری:با توجه به اثربخشی داروی جینسینگ در مقایسه با یوهمبین میتوان داروی مذکور را نیز در بهبود عملکرد جنسی در مردان نیزبکاربرد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • یوهمبین
  • جینسینگ
  • اختلال نعوظ
  • SSRI