اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژی ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری و اﻟﮕﻮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ در ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ درمانگا ه های مطقه 20 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گلشید جاودانی شاهدین1*، محمد دخیلی رنجو1، زهرا سهرابی2
زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف: ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ادراری ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری و اﻟﮕﻮی ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ (E. coli) در ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ درمانگا ه های منطقه 20 تهران بود
روش بررسی :در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ، در ﻳﻚ ﻣﺪت 4 ﻣﺎﻫﻪ (فروردین 1394ﺗﺎ تیر 1394) از ﺗﻌﺪاد 500 ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺸﻜﻮک ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ درمانگا ه های منطقه 20 تهران ﻧﻤﻮﻧﻪ ادرار ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺳﺎزی ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﺑﺎ روش Clinical and Laboratory Standards Institute آزﻣﻮن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎری ﻣﺠﺬور ﻛﺎی ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
یافته ها: از ﻣﻴﺎن 500 ﻧﻤﻮﻧﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ، ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺸﺖ ادرار 74 ﻧﻔﺮ (%8/72) ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد. ﺑﺎﻛﺘﺮی E.coli ﺑﺎ 52 ﻣﻮرد (%70/27) و ﺑﺎﻛﺘﺮی اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺎ 15 ﻣﻮرد (%20/27) ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮیﻫﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. از 52 ﻧﻔﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮی 34 E.coli ﻧﻔﺮ (%65/38) زن و 18 ﻧﻔﺮ (%34/62) ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ (%85/71)، ﻧﺎﻟﻴﺪﻳﺴﻴﻚ اﺳﻴﺪ (%78/78) و ﺳﻴﭙﺮوﻓﻼﻛﺴﻴﻦ (%46/51) ﺑﻮد. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎی ﻧﻴﺘﺮوﻓﻮراﻧﺘﻮﺋﻴﻦ (%92/30)، آﻣﻴﻜﺎﺳﻴﻦ (%66/67) و ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ (%62/50) ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﻋﻔﻮﻧﺖ در رده ی ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 47 ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

1

چکیده [English]

گلشید جاودانی شاهدین1*، محمد دخیلی رنجو1، زهرا سهرابی2
زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف: ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ادراری ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری و اﻟﮕﻮی ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ (E. coli) در ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ درمانگا ه های منطقه 20 تهران بود
روش بررسی :در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ، در ﻳﻚ ﻣﺪت 4 ﻣﺎﻫﻪ (فروردین 1394ﺗﺎ تیر 1394) از ﺗﻌﺪاد 500 ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺸﻜﻮک ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ درمانگا ه های منطقه 20 تهران ﻧﻤﻮﻧﻪ ادرار ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺳﺎزی ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﺑﺎ روش Clinical and Laboratory Standards Institute آزﻣﻮن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎری ﻣﺠﺬور ﻛﺎی ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
یافته ها: از ﻣﻴﺎن 500 ﻧﻤﻮﻧﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ، ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺸﺖ ادرار 74 ﻧﻔﺮ (%8/72) ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد. ﺑﺎﻛﺘﺮی E.coli ﺑﺎ 52 ﻣﻮرد (%70/27) و ﺑﺎﻛﺘﺮی اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺎ 15 ﻣﻮرد (%20/27) ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮیﻫﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. از 52 ﻧﻔﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮی 34 E.coli ﻧﻔﺮ (%65/38) زن و 18 ﻧﻔﺮ (%34/62) ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ (%85/71)، ﻧﺎﻟﻴﺪﻳﺴﻴﻚ اﺳﻴﺪ (%78/78) و ﺳﻴﭙﺮوﻓﻼﻛﺴﻴﻦ (%46/51) ﺑﻮد. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎی ﻧﻴﺘﺮوﻓﻮراﻧﺘﻮﺋﻴﻦ (%92/30)، آﻣﻴﻜﺎﺳﻴﻦ (%66/67) و ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ (%62/50) ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﻋﻔﻮﻧﺖ در رده ی ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 47 ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.

کلیدواژه‌ها [English]

  • اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ
  • اﻟﮕﻮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ
  • ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ادراری