بررسی رابطه کیفیت زندگی بیماران دیالیزی با ویژگی های فردی در بیماران مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان گلپایگانی شهر قم در سال 1394

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

خدیجه پایاب*، فاطمه نویسی زاده ، فاطمه آقازاده، زینب باقری(1)، مریم عزیزی(2)
مقدمه : بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی، درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیـستم ارزشـی کـه در آن زندگی میکنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویتهایشان است. مرحله انتهایی بیماری کلیه و درمان های آن کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار میدهد. لذا مطالعه حاضر به بررسی کیفیت زندگی بیماران دیالیزی در شهر قم، بیمارستان گلپایگانی در سال 1394 پرداخته است.
مواد و روش کار : این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر45 نفر از افراد همودیالیزی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند،انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی و سوالات دموگرافیک استفاده شد. این پرسشنامه ها کیفت زندگی افراد دیالیزی و ارتباط ان با ویژگی فردی بیماران را مورد بررسی قرار میدهد. تحلیل دادها بااستفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیل عاملی در نرم افزار SPSS – 16 انجام شد .
یافته ها : نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که از بین ویژگی های فردی بیماران دیالیزی ، میزان تحصیلات و میزان درآمد خانوار این بیماران با کیفیت زندگی آن ها ارتباط معناداری دارد و این دو ویژگی بیشتر از سایر ویژگی های ذکر شده کیفیت زندگی آن ها را تحت الشعاع قرار می دهد و منجر به افت کیفیت زندگی آن ها می شود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

بررسی رابطه کیفیت زندگی بیماران دیالیزی با ویژگی های فردی در بیماران مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان گلپایگانی شهر قم در سال 1394

چکیده [English]

مقدمه : بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی، درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیـستم ارزشـی کـه در آن زندگی میکنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویتهایشان است. مرحله انتهایی بیماری کلیه و درمان های آن کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار میدهد. لذا مطالعه حاضر به بررسی کیفیت زندگی بیماران دیالیزی در شهر قم، بیمارستان گلپایگانی در سال 1394 پرداخته است.
مواد و روش کار : این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر45 نفر از افراد همودیالیزی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند،انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی و سوالات دموگرافیک استفاده شد. این پرسشنامه ها کیفت زندگی افراد دیالیزی و ارتباط ان با ویژگی فردی بیماران را مورد بررسی قرار میدهد. تحلیل دادها بااستفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیل عاملی در نرم افزار SPSS – 16 انجام شد .
یافته ها : نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که از بین ویژگی های فردی بیماران دیالیزی ، میزان تحصیلات و میزان درآمد خانوار این بیماران با کیفیت زندگی آن ها ارتباط معناداری دارد و این دو ویژگی بیشتر از سایر ویژگی های ذکر شده کیفیت زندگی آن ها را تحت الشعاع قرار می دهد و منجر به افت کیفیت زندگی آن ها می شود .

کلیدواژه‌ها [English]

  • دیالیزی
  • ویژگی های فردی
  • قم