بررسی اختلال عملکرد جنسی و سلامت روان در بیماران دیالیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

دراین مطالعه هدف بررسی اختلال عملکرد جنسی و سلامت روان در بیماران دیالیزی میباشد. دربیماران دیالیزی زن اکثرا از نظر سلامت روان اختلال متوسط تا شدید داشتن 7/95 و در همه آنها اختلال عملکرد جنسی وجود داشت.همبستگی بین سلامت روان و عملکرد جنسی .میزان کراتینین خون و عملکرد جنسی.میزان کراتینین و سلامت روان میزان سال های دیالیز و اختلال جنسی. میزان سال هالی دیالیز و سلامت روان.میزان سال های دیابت و سلامت روان.میزان سال های فشارخون و عملکرد جنسی .میزان سال های فشارخون و سلامت روان وجود داشت ولی ارتباط معنی دار نبودp>0.05تنها ارتباط سال های دیابت با عملکرد جنسی معنی دار بودp<0.05دربیماران مرد اکثرا سلامت روان اختلال در حد متوسط و شدید بود3/93 .اختلال شدید عملکرد جنسی در60%مردان بود همبستگی بین سلامت روان و اختلال عملکرد جنسی میزان کراتینین و عملکرد جنسی سال های دیالیز با عملکرد جنسی میزان کراتینین و سلامت روان.سال های دیالیز و سلامت روان. سال های دیابت با سلامت روان.سال های دیابت با اختلال جنسی. سال های فشارخون با اختلال جنسی.سال های فشارخون با سلامت روان وجود دارد ولی ارتباط معنی دار نبودp>0درمقایسه اثر سال های فشارخون با سال های دیابت برروی عملکرد جنسی اثر فشارخون بیشتر بود.
نتیجه گیری:
بیماران دیالیزی اکثرا اختلال عملکرد جنسی و مشکلات سلامت روان دارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Check sexual dysfunction and mental health in dialysis patients

چکیده [English]

blood creatinine and creatinine Jnsy.myzan performance of the dialysis and mental health, and sexual dysfunction. Holly amount of dialysis and health Rvan.myzan years Rvan.myzan of diabetes and hypertension health and sexual function of the rate of blood pressure and mental health, but is not significant p> 0.05 only meaningful association between diabetes and sexual function was p 0 compared the effect of hypertension and diabetes in blood pressure were greater effect on sexual function.

Conclusion:
Dialysis patients often have sexual dysfunction and mental health problems

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • sexual health
  • dialysis