ارتباط بی اختیاری ادراری با سلامت جنسی در خانم های شهر قم در سال 1394

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 دانشجو

چکیده

از 36 زن مورد مطالعه ،26 نفر(72.2%) زایمان طبیعی ، 3 نفر (8.3%) سزارین ، 7 نفر (19.4%) هم هردو زایمان را تجربه کرده بودند . هم چنین 1 نفر (2.8%)یک فرزند ، 10 نفر (27.8%) دو فرزند ، 7نفر (19.4%) سه فرزند و مابقی بیش از 3 فرزند داشتند .دامنه سنی افراد از32 تا 72 سال بود که 55% آنها در سن 50 تا 60 سال بودند . دامنه سن اولین زایمان آن ها 14 تا 30 سال بود که 70% آن ها هنگام زایمان سنشان کمتر از 20 سال بود . 7نفر (19.4%) بی اختیاری استرسی ، 8 نفر (22.2%) بی اختیاری فوریتی ، 21 نفر (58.3%) بی اختیاری ترکیبی ، 9نفر(25%) بی اختیاری زمان نزدیکی داشتند . بین بی اختیاری ادرار با سلامت جنسی (082/0=P) ارتباط معنا داری وجود نداشت .
نتایج این مطالعه نشان داد که بی اختیاری ادراری اثری بر سلامتی جنسی در خانم ها ندارد. درحالی‌که مطالعه فریده دهقان منشادی و همکارانش (5) نیز موید نتایج مطالعه حاضر بود اما در مطالعات(6)sen llker و همکارانش ارتباط معنی‌داری بین سلامت جنسی و بی اختیاری ادراری مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Urinary incontinence associated with sexual health in women of Qom in 1394

چکیده [English]

Of the 36 women studied, 26 (72.2%) delivered vaginally, 3 patients (8.3%) cesarean section, 7 patients (19.4%) also had experienced both delivery. Also, one patient (2.8%) had one child, 10 patients (27.8%) have two children, 7 patients (19.4%), three children and the rest more than 3 children had slopes leading age from 32 to 72 years, with 55% of them at the age of 50 up to 60 years. Their first child was 30 years of age range from 14 to 70% of maternal age less than 20 years. 7 patients (19.4%), stress incontinence, 8 patients (22.2%), urgency incontinence, 21 patients (58.3%) mixed incontinence, 9 patients (25%) incontinence had a close time. Between urinary incontinence and sexual health (082/0 = P) There was no significant relationship.
The results showed that urinary incontinence in women has no effect on sexual health. F. whereas the peasant Manshadi and colleagues (5), but this study confirms the results of studies (6) sen llker and his colleagues was significant relation between sexual health and urinary incontinence are observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urinary
  • incontinence
  • sexual health