بررسی شیوع کلونیزاسیون قارچی در بیماران مبتلا اولسرپپتیک،گاستریت و دئودنیت مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم ،ایران.

2 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم ،ایران.

3 1- گروه انگل و قارچ شناسی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) ، تهران ، ایران 2- مرکز تحقیقات میکروبشناسی کاربردی ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) ، تهران ، ایران

چکیده

زمینه وهدف : مبتلایان به گاستریت و دئودنیت مزمن بعلت استفاده از آنتی اسید به مدت طولانی ممکن است دچار کلونیزاسیون قارچ ها در دستگاه گوارش به ویژه معده شده باشند. شناسایی و حذف آن میتواند در درمان موترتر باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان فراوانی کلونیزاسیون قارچ ها در بیماران مبتلا به گاستریت مزمن، دئودنیت با سابقه مصرف آنتی اسید و به مدت طولانی وجود دارد میباشد..
مواد وروش: این مطالعه توصیفی و مقطعی و اینده تگراست که بر روی 140بیمار مراجعه کننده به بیمارستانهای استان قم که مبتلا به اولسر پپتیک مزمن بودند طی 8ماه انجام شده است. پس از نمونه‌گیری از طریق اندوسکوپی نمونه‌ها نظرتحت آزمایش مستقیم میکروسکوپی ، کشت ، برش و رنگ آمیزی بافتی قرار گرفته و نتایج به دست آمده ثبت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و Excel و Chi-Square Tes مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها:از مجموع 140 بیمار مورد بررسی، تعداد 10مورد(1/7%) آلوده به قارچ مخمری بودند .که همگی مربوط به گروه کاندیداآلبیکنس بوده است. میزان آلودگی به قارچ در زنان (7.1%) و در مردان (7.3%) بود. بیشترین میزان آلودگی در گروه سنی 59-49 سال گزارش شد واز نظر آماری ارتباط معناداری بین سن افراد،سابقه مصرف ،آنتی اسید وهمچنین درد اپیگا ستر و ابتلا آنها به کاندیدیازیس معده وجود داشت.
در این بررسی مشخص شد که در(70%)افرادی که دارای آلودگی قارچی بودند سابقه مصرف آنتی اسید را داشتند و اختلاف معنی داری با گروهی که سابقه مصرف دارو نداشتند وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A survey on fungi colonization prevalence in patients with chronic peptic ulcer diseases

نویسندگان [English]

  • Narges Davood Abadi 1
  • Mojgan Saghazadeh 2
  • Majid Riazipour 3
چکیده [English]

Introduction: Prolonged antiacid and antibiotic usage in peptic ulcer diseases may
Predispose fungi colonization in stomach., detect and eradication of it may prevent delayed treatment. In order to isolate and diagnosis of fungi infestions in patients with gastroduodenitis and gastric ulcer This study has been planned..
Methods :This is a prospective crossectional study. We studied140 biopsy specimens of patients with chronic peptic ulcer diseases (morthan12 month) referred to Qum province hospitals, during 8 month. The biopsies selected for 1: direct examination with KOH10%.2: culture of specimens
3: tissue staining with H&E
Results: 7.1% cases of yeasts were isolated in this investigation. Isolated yeasts
have been identified as follows: 10 cases of C.albicance7.1% of The patients were male and the rest were female.
Conclusion: All the patients that had a positive history of long lasting antacid taking for gastric ulcer or gastritis. Candidacies must be investigated. duodenitis and gastric ulcer, who are refractory to classic therapies and also in patients Who have the chronic disease, fungi infestations must be roll out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Candida
  • peptic ulcer
  • gastritis
  • duodeni