مقایسه اثر غلظت های اسانس های گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss ) و خالواش (Mentha pulegium) به تنهایی و ترکیب با داروی نیستاتین بر رشد قارچ کاندیداآلبیکنس جداشده از عفونت واژینیت در شرایط invitro

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مقاله

2 نویسنده مقاله و عهده دار مکاتبات

3 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف : واژینیت کاندیدیایی در اثر رشد بیش از حد گونه های کاندیدا به ویژه گونه آلبیکنس در دستگاه تناسلی زنان بروز میکند .با افزایش روز افزون مقاومت دارویی، تلاش برای تهیه داروهای ضد قارچی یا ضد میکروبی ضرورت دارد.این مطالعه به منظور مقایسه اثر غلظت اسانس های گیاه آویشن شیرازی و خالواش به تنهایی و ترکیب با داروی نیستاتین بر رشد قارچ کاندیداآلبیکنس جداشده از عفونت واژنیت در شرایط آزمایشگاهی و مقایسه آن با سوش استاندارد مورد بررسی قرارگرفت.
مواد و روش‌ها: دراین مطالعه تجربی اثرات ضد قارچی دو گیاه دارویی روی کاندیدا آلبیکانس مورد بررسی قرار گرفت.. سه سری 10 تایی از اسانس گیاهان مورد نظر و یک سری 10 تایی از دیسک آغشته به نیستاتین آماده شد. داخل هر پلیت، 1 دیسک اسانس گیاهی،1 دیسک نیستاتین به عنوان کنترل مثبت و 1 دیسک خالی به عنوان کنترل منفی گذاشته شد. بعد از 24 ساعت، میزان قطر هاله عدم رشد هر عصاره گیاهی با میزان قطر هاله عدم رشد کنترل مثبت با آنالیز ANOVA مقایسه شد.
یافته‌ها: قطر هاله عدم رشد در اطراف دیسک‌های آویشن شیرازی و خالواش با ارتباط معنی‌داری با نیستاتین دیده شد (p≤0.05).
نتیجه گیری: آویشن شیرازی و خالواش تأثیرات ضد قارچی روی کاندیدا آلبیکنس را نشان دادند. ولی تاثیر خالواش بر روی عدم رشد سویه های کاندیدا آلبیکنس نسبت به آویشن شیرازی بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparison of concentration in-vitro effects of Zataria multiflora Boiss and Mentha pulegium Essential Oil plants Composition with one of them Nystatin on Candida albicans Isolates of Vaginal Candidiasis and comparing their with standard

نویسنده [English]

  • soaieh mansoori 1
چکیده [English]

Background & Objective: Candidal vulvovaginitis occurs in female genital by the over growth of candida especially candida albicans. Noticing the daily increase of drug resistance, attempts should be made for providing anti-fungal and anti-microbial drugs. This study is to determine the comparison of concentration in-vitro effects of Zataria multiflora Boiss and Mentha pulegium Essential Oil plants Composition with one of them Nystatin on Candida albicans Isolates of Vaginal Candidiasis and comparing their with standard.
Materials and Methods : This experimental study assessed the antimicrobial effect of 2 plant extracts on Candida Albicans. Zataria multiflora Boiss and Mentha pulegium were selected based on previous researches and traditional usel. On each plate, one plant extract disc, one nystatin disc (aspositive control) and one blank disc (as negative controls) were placed. The mean diameter of non-growth halo around each plant extract was compared with the mean diameter of non-growth halo of positive control discs after 24 hours.Data analysis was done by ANOVA statistical test.
Results: There was significant different between the diameter of non-growth halo around the plant extracts and nystation discs. (p<0.05).
Conclusion: Zataria multiflora Boiss and Mentha pulegium exhibited antifungal effects on C. Albincans But the effect of Mentha pulegium on the lack of growth of Candida Albicans strains was greater than that in Zataria multiflora Boiss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antifungal
  • Zataria multiflora Boiss Essential Oil
  • Mentha pulegium Essential Oil
  • Nystatin