ذخیره سازی بذور گیاه دارویی خار مریم (Silybum marianum L.) در شرایط فراسرد (ازت مایع)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 هیات علمی

3 عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران

چکیده

تکنولوژی ذخیره سازی در شرایط فراسرد (Cryopreservation)(نیتروژن مایع) یکی از مناسب‌ترین ابزار جهت حفظ ژرم پلاسم گونه های گیاهی شامل از جمله بذور گیاهان می‌باشد. در این درجه از سرما فرایندهای متابولیکی و فعالیت‌های فیزیولوژیک بذر یا اندام گیاهی تقریبا متوقف و بذور قادر به زنده‌مانی در دوره‌های نامحدود زمانی می باشند.
طی این پژوهش به منظور نگه داری بذور گیاه دارویی خار مریمSilybum marianum از خانواده Asteraceae در شرایط فراسرد از سه پیش‌ تیمار گلیسرول 30% و محلول ویتریفیکاسیون گیاهی PVS2) ( وآب گیری (Desiccation) بذور استفاده شد. کلیه تیمارها پس از گذشت یک هفته از ازت مایع خارج و در حمام اب گرم 42 درجه ذوب و سپس بذرها به ژرمیناتور با دمای 24 درجه سانتی گراد و رژیم نوری 8/16 ساعت منتقل شدند. نتایج مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفتند.
مطابق نتایج، قدرت زنده مانی بذور گیاه خار مریم (۹۳ درصد)در تیمار آب گیری نسبت به شاهد ( 70 درصد) مشاهده شد. میانگین طول دانه رست هادر تیمار ویتریفیکاسیون بیشترین و برابر با 13/101 میلی متر و در شاهد 38/47 میلی متر مشاهده شد.
بنابراین تیمار کاهش رطوبت بذر جهت نگه داری طولانی مدت بذور این گیاه و سایر بذور ارتودکس ( با درصد رطوبت کم ) در مراکز نگه داری ذخایر ژرم پلاسم گیاهی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cryopreservation of Silybum marianum L. seeds.

نویسندگان [English]

  • Shahin Mehrpoor 2
  • fatemeh jamaloo 3
1 MA
2 scientific staff
چکیده [English]

Cryopreservation is one of the most appropriate and safest tool to preserve plant germplasm species including plants seeds. In this temperature, physiologic activities and metabolic processes of the seeds and plant members are almost held up and seeds are able to survive at unlimited time periods.
In this research, in order to preserve seeds of Silybum marianum medicinal plant, from Astereceae Family in cryopreservation condition, we used three pre-treatments: Glycerol 30 %, and plant vitrification solution 2 and Desiccation for seeds. After a week all of treatments were extracted from the liquid Nitrogen(LN) and were melted in thermae with 42°C. Then seeds were transferred to a germinator in 24°C and 16/8H optical period. Results analyzed statistically through laboratory exploration.
Results show, Silybum marianum seeds' survival in LN are maintained in all three treatments among which Desiccation treatment has the highest survival percentage(93%) comparing the control (70%). Mean of seeds' length equals 101/13 mm in vitrification treatment while in control it reaches to 47/38.
Thus, Desiccation treatment is recommended as an appropriate alternative to preserve this plant seeds and other Orthodox seeds for long periods of time in preserving centers of plant germplasm preservation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryopreservation"
  • " PVS2"
  • " Silybum marianum"