بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ریحان (Ocimum basilicum) بر اضطراب در موش های صحرائی نر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم

چکیده

چکیده
مقدمه :اضطراب یک ا ختلال شایع است واغلب باعلائم فیزیولوژیک مانندضربان قلب، درد قفسه سینه، تنگی تنفس همراه است.امروزه استفاده از گیاهان داروئی رواج یافته است و هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ریحان بر اضطراب در موش صحرائی نر می باشد .
مواد و روش ها:از سر شاخه های برگ دار ریحان پس از شناسایی توسط هرباریوم دانشگاه ، عصاره هیدرو الکلی توسط سوکسله استخراج ، پودر عصاره تهیه گردید. در این مطا لعه تجربی موش های صحرائی نر نژاد ویستار (g 20 ±230) در گرو ههای سالم ( intact)دریافت کنندهDMSO( حلال عصاره) و دریافت کننده دوزهای mg/kg250 ، 50، 25، 15 عصاره هیدرو الکلی قرار گرفتند. (n =8) تمامی تزریقات به صورت درون صفاقی انجام گرفت . نیم ساعت بعد از تزریق ، با استفاده از ماز صلیبی شکل مرتفع ، آزمون اضطراب گرفته شد و به مدت 5 دقیقه شاخص های استاندارد ارزیابی اضطراب ( مدت زمان ماندن و تعداد دفعات ورود به بازوی باز ) بررسی وثبت شد.
داده توسط آنالیز واریانس و تست توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (P<0.05)
یافته ها: نتایج نشان دادکه حلال عصاره یعنی DMSOنسبت به گروهintact بر شاخص های اضطراب اثری ندارد .عصاره هیدرو الکلی ریحان در دوز mg/kg25،15 نسبت به گروه دریافت کننده DMSO زمان ماندن در بازوی باز و تعداد دفعات ورود به بازوی باز راافزایش معنی داری داده است ( p<0.001)
نتیجه گیری:عصاره هیدرو الکلی ریحان اثر ضد اضطراب دارد.
کلمات کلیدی: عصاره ریحان، اضطراب، ماز بعلاوه مرتفع،موش صحرایی نر

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of hydroalcoholic extract of Ocimum basilicum on anxiety in male rats

نویسندگان [English]

  • Nasrin Heidarieh 2
  • Fatemeh Jamallo 3
2 Member Azad University Qom
3 Member Azad University Qom
چکیده [English]

Introduction:Anxiety is a common disorder that often associated with the physiological symptoms such as heart rate , chest pain, shortness of breath. The use of medicinal plants has increased and the aim of this study was to evaluate the effect of hydro-alcoholic extracts of Ocimum basilicum on anxiety in male rats.

Methods: Ocimumbasilicum leafy branches Having identified by herbarium University, hydro-alcoholic extract by Soxhlet extraction, and powdered extracts were prepared.. In this study the male Wistar rats(230±20g) were divided to intact group ,DMSO recipient( solvent extraction) group
And receiving doses of 250, 50, 25, 15 mg / kg,( i.p) of Hydro-alcoholic extract.A half hours after injection, by Using the evaluated maze, the anxiety test was taken and the standard indicators of anxiety,( duration of stay and the number of entry into the open arm ) was recorded and checked for 5 minutes.ANOVA and Tukey test was used for analyzing data (P<0.05)
Results: The results showed that the DMSO with compared to intact group had no effect on anxiety indicators. The Ocimumbasilicumhydroalcoholic extract at a dose of 25,15 mg / kg Compared to the group receiving DMSO, the time of stay in open arms and number of entry into open arm had a significant increase (p<0.001)
Conclusion Ocimumbasilicum extract has anti-anxiety effect.

Keywords: Ocimumbasilicum extract;anxiety; evaluated maze; rat

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ocimumbasilicum extract
  • Anxiety
  • evaluated maze
  • Rat