ارزیابی اثر ضد لیشمانیایی عصاره الکلی برگ گیاه کاسنی بر پروماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور (MHOM/IR/75/ER)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار

3 کارشناس

چکیده

مقدمه و هدف : لیشمانیازیس بیماری است که توسط تک یاخته ای از جنس لیشمانیا ایجاد می شود و می تواند به عنوان یک بیماری مشترک انسان و دام مورد بررسی قرار بگیرد.مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر ضد لیشمانیایی عصاره الکلی برگ گیاه کاسنی بر پروماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور درشرایط آزمایشگاهی طراحی و اجرا شد.
روش بررسی :ابتدا عصاره به روش خیساندن آماده شد. سپس عصاره خشک شد و در DMSO 5% حل شد. در مرحله بعد پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در دمای°C2±25در فاز ثابت در محیط 1640 RPMIغنی شده با سرم جنین گوساله FCS10% و آنتی بیوتیک پنی سیلین - استرپتومایسین کشت داده شد. سپس با استفاده از روش رنگ سنجی MTT، فعالیت بیولوژیکی عصاره گیاهی در مقایسه با گلوکانتیم روی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور مورد بررسی قرار گرفت. میزان جذب نوری ، به وسیله دستگاه الیزا ریدر(ElisA reader ) سنجیده شده و سپس مقدار50 ICمحاسبه گردید. همه تست ها 3 بار تکرار شد.
یافته ها: 50IC گلوکانتیم 18/ 616 میکروگرم بر میلی لیتر بود و 50IC برای عصاره الکلی 1094 میکروگرم بر میلی لیتر بود. هر چند که ، گلوکانتیم با غلظت کمتر مؤثرتر از عصاره گیاه مورد نظر بود، اما عصاره الکلی برگ گیاه کاسنی دارای اثرات قابل ملاحظه ای روی پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور بود.
نتیجه گیری: با توجه به این که عصاره الکلی برگ گیاه کاسنی دارای اثرات ضد لیشمانیایی در محیط آزمایشگاه می باشد، لزوم انجام آزمایشات بیشتر برای ارزیابی اثر این عصاره بر روی انگل لیشمانیا در مدل حیوانی احساس می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of antileishmania activity of different extracts of Cichorium intybus against Leishmania major (MRHO/IR/75/ER) promastigotes

نویسندگان [English]

  • mitra nasrazadani 1
  • mohsen zargar 2
  • monir doudi 2
  • Parisa shoaei 3
1 student
2 Associate Professor
3 Expert
چکیده [English]

Background:Leishmaniasis induced by protozoa of the genus Leishmania can be evaluated as a zoonotic disease. this study was conducted to evaluate the effect of alcoholic,Aqueousand hexane extracts ofCichorium intybusleafagainst promastigotes of Leishmania by invitro assay using MTT.
Objective:The aim of this study was to find newnatural drug that can inhibite promastigotes of Leishmania,without side effects.
Materials and Methods:The extracts were preparedby percolation method. The extracts were dried and solved in DMSO 5% solvent. Leishmania majorpromastigotes were cultured at 25±2°C in stationary phase in RPMI-1640 medium complemented with 10% fetal calf serum (FCS) and antibiotic Penicillin-Streptomycin (10,000 U/mL). Then, the biological activity of plant extracts in analogy to glucantime on L.majorpromastigotes were evaluated using MTT method. The optical density (OD by the parasite was measured using ELISA reader and IC50 values (50% inhibitory concentrations) were evaluated. All tests were repeated in Triplicate.

Results:IC50 of glucantime was616/18 μg/ml,and IC50 values foralcoholic, aqueous andhexzane extracts were shown 1094μg/ml,2383/38μg/ml and2577/69μg/ml, respectively. Although glucantime was more effective than plant extracts, all extracts have shown inhibition effects on promastigotes of L.major.

Conclusion:As regards, plant extracts: alcoholic, aqueous andhexzane extracts of chicory (Cichorium intybus) have anti-leishmanial effects in vitro further works are required to appraise the exact effect of these extracts on Leishmania agents in animal models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Leishmania major
  • chicory (Cichorium intybus)
  • MTT formazan"