نقش باکتری اشریشیا کلی واجد ژن PKS بعنوان یکی از باکتریهای میکروبیوتا در دستگاه گوارش در ایجاد بیماری کولیت اولسراتیو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بهاره آزادی مقدم آرانی1، شهلامحمدگنجی2*، محسن زرگر3
در سالهای اخیر شیوع بیماری کولیت اولسراتیو افزایش چشمگیری یافته است. عوامل موثر در ایجاد این بیماری عبارتند از زمینه ژنتیک ,فاکتورهای محیطی و حضور برخی باکتری ها. از نظر ژنتیک سابقه بیماری در افراد فامیل درجه یک و مارکرهای ژنتیکی، نژاد و از نظر فاکتورهای محیطی، رژیم غذایی عوامل مهمی هستند. بر اساس تحقیقات دانشمندان مشخص شده است که میکروبیوتای دستگاه گوارش در ایجاد بیماری کولیت اولسراتیو نقش دارند که یکی از مهمترین آنها باکتری اشریشیا کلی واجد ژن PKS است. جزایر ژنومی pks به فراوانی توسط سویه های Escherichia coli مربوط به گروه فیلوژنیک B2 حمل می شود. ژن PKS ژنوتوکسینی بعنوان متابولیت ثانویه به نام کلی باکتین (colibactin) تولید میکند که سبب آسیب رساندن به DNA سلولهای پوششی روده میشود. اسید نوکلئیک سلول های پستاندارانی که در معرض باکتری های pks+ زنده قرار می گیرند، دچار شکستگی شده که باعث مرگ سلولی می گردد. دراین مطالعه نقش باکتری اشریشیاکلی واجد ژن PKS و همچنین مسیر سنتزو عملکرد ژنوتوکسین کلی باکتین بر متابولیسم سلول بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of E.coli with PKS gene, as a microbiota of the gastrointestinal tract in ulcerative colitis

چکیده [English]

In recent years ulcerative colitis is a disease common has increased significantly. The risk factors of this disease include; genetic background, environmental factors and bacteria. The important factors in terms of genetic background are family history in first cousins, genetic markers and race and in terms of environmental factors is diet. Based on researches, it is identified that gastrointestinal microbiota is involved in the development of ulcerative colitis and one of the most important bacteria is Escherichia coli with pks gene. pks genomic island is frequently harboured by Escherichia coli strains of the B2 phylogenetic group. pks gene produces a genotoxin as secondary metabolite called colibactin which creates DNA damage in the epithelial cells in the intestine. Mammalian cells exposed to live pks+ bacteria exhibit DNA-double strand breaks and undergo cell-cycle arrest and death. In this study, we investigate the role of E. coli bacteria with pks gene as well as colibactin mechanism on the cell metabolism in the intestine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E. coli
  • ulcerative colitis
  • pks
  • colibactin