فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف و تشخیص مولکولی ژن بتالاکتامازی blaTEM در جدایه های ادراری کلبسیلا پنومونیه در شهر قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

3 عضو هیات علمی داشگاه علوم پزشکس دانشگاه کاشان

چکیده

کلبسیلا پنومونیه یک پاتوژن فرصت طلب و یکی از عوامل شایع عفونت های بیمارستانی به شمار می آید که باعث ایجاد بیماری های مختلفی از جمله عفونت مجرای ادراری می شود. امروزه شیوع پاتوژن های مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs) مهم می باشد، به طوری که عفونت با این باکتری ها با افزایش شیوع بیماری ها و افزایش هزینه های درمانی مرتبط است. هدف از این تحقیق تعیین فراوانی ژن blaTEM در باکتری های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت مجرای ادراری در قم می باشد. پس از شناسایی جدایه ها با استفاده از روش های کشت و بیوشیمیایی، 140 جدایه کلبسیلا پنومونیه شناسایی شد. حساسیت این جدایه ها نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف با روش دیسک در آگار براساس استاندارد(CLSI, 2013) مورد بررسی گرفت. تست تاییدی فنوتیپی جدایه های ESBL انجام گرفت و سپس با استفاده از روش PCRوجود ژن blaTEM مورد ارزیابی قرار گرفت.
از 300 نمونه ادراری،140 جدایه کلبسیلا پنومونیه شناسایی شد که 52 (14/37 %) جدایه به عنوان ESBL مثبت شناسایی شدند. بیشترین مقاومت مربوط به آنتی بیوتیک سفتازیدیم (50/72 %) بود. از بین 52 جدایه ESBL مثبت، تعداد 32 (53/61 %) جدایه حاوی ژن blaTEM بودند.
نتایج این پژوهش شیوع قابل توجه ژن TEM را در جدایه های کلبسیلا پنومونیه در بیمارستان مورد بررسی را نشان داد. از این رو ضرورت توجه بیشتر به منظور پایش گسترده مقاومت آنتی بیوتیکی و پیشگیری از انتشار ژن های مقاومت دارویی در این باکتری ها احساس می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

ESBL prevalence and molecular characterization of beta-lactamase gene blaTEM in urinary isolates of Klebsiella pneumoniae in Qom

نویسندگان [English]

  • Mohsen Zargar 2
  • Mahmoud Saffari 3
چکیده [English]

Klebsiella is opportunistic pathogen and one of the most common causes of nosocomial infections this pathogen cause a variety of diseases including urinary tract infections.Today, the prevalence of ESBL-producing pathogens (ESBLS) is important, so these infections are associated with prevalence of diseases and increase healthcare costs associated. The aim of this study was to determine the prevalence of genes blaTEM isolates of Klebsiella pneumoniae isolated from urinary tract infections in Qom.
After identification of isolates using culture and biochemical methods, 140 isolates of Klebsiella pneumoniae was identified. The sensitivity of the isolates to different antibiotics was performed by disk diffusion method based on the standard (CLSI2013). The phenotypic confirmatory test ESBL strains have done followed by PCR method to detection of blaTEM gene.
Out of 300 samples, 140 isolate identified as Klebsiella pneumoniae that 52 (%37.14) isolates were ESBL. The most antibiotic resistance was related to ceftazidime (%50.72). Out of 52 ESBL positive strains, 32 (61.53%) strains were shown to have blaTEM gene.
Considering the high prevalence of ESBL-producing isolates in hospitals, early detection and follow-up to prevent the spread of resistant isolates it all the more essential. It must also change in the pattern of antibiotics, hospital infection control measures are highly recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Klebsiella pneumoniae
  • Urinary Tract Infection
  • ESBL
  • Antibiotic resistance