جداسازی و شناسایی یک سویه مقاوم به تلوریت پتاسیم از پساب صنایع استان قم با هدف کاربرد در پاکسازی زیستی و بررسی شرایط بهینه رشد باکتری جهت افزایش حذف و احیای تلوریت پتاسیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد قم

چکیده

استفاده فراوان از اکسی‌آنیون های تلوریوم مانندتلوریت در صنایع مختلف مانند نساجی، دباغی وآبکاری آلودگی محیطی را افزایش داده است که برای میکروارگانیسم‌ها و همچنین یوکاریوت‌ها بسیارسمی هستند. بررسی احیاء زیستی اکسی‌آنیون‌های متالوئیدتلوریت در باکتری‌های مقاوم در طبیعت می‌تواند ابزار باارزشی در بیوتکنولوژی جهت تشخیص میکروارگانیسم‌ها برای پاکسازی زیستی مناطق آلوده باشد .
تعداد 84 سویه باکتری مقاوم به تلوریت از پساب صنایع جدا شد. تعیین MIC باکتریها ازغلظت1/0 تا 26میلی مولار تلوریت پتاسیم در دمای 34درجه سانتیگراد بمدت 7روز با روش رقت در آگار انجام شد وسویه QWTmb9 جداشد که قادر به تحمل غلظت بسیار بالای 22 میلی‌مولار بود که تحمل این غلظت در مقایسه با آستانه تحمل باکتری‌ها نسبت به تلوریت قابل توجه است. به منظور بررسی میزان حذف تلوریت در سویه های برتر، روش کالریمتریک با استفاده از اسپکتروفتومتر و معرف DDTC (سدیم دی اتیل‌دی‌تیوکاربامات‌تری‌هیدرات، جذب340نانومتر) استفاده شد.اثر فاکتورهای مختلف بر رشد بهینه این سویه و حذف بیشتر اکسی‌آنیون مانند غلظت تلوریت، pH، دما، میزان هوادهی و غلظت-های مختلف نمک سدیم کلراید بررسی شد.به علت ارتباط مستقیم مقاومت به اکسی‌آنیون و مقاومت به آنتی بیوتیک در سویه‌های مقاوم،تست مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف انجام شد.
باسیل گرم منفی QWTmb9 جداشده از پساب نساجی پتو، در غلظت 4/0 تلوریت، دمای35درجه، 5/7pH= و دورشیک100RPM ومیزان 170میلی‌مولار نمک سدیم کلراید بیشترین میزان حذف را در 24ساعت نشان داده است. این سویه مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌های پنی‌سیلین، آمپی‌سیلین، ریفامپیسین، تتراسیکلین، کلرآمفنیکل، نئومایسین، کانامایسین و اریترومایسین بود.سویه گرم منفی QWTmb9 می‌تواند کاندیدای مناسبی جهت حذف اکسی‌آنیون سمی تلوریت در بیوتکنولوژی صنعتی مطرح گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of a tellurite resistance bacteria from industry's wastewater at Bioremediation and study optimal conditions increasing the Elimination and bioreduction of tellurite

نویسندگان [English]

 • Mahboubeh Soleimani Sasani
 • Mohammad Reza Zolfaghary
 • Mohammad Soleimani
Qom Azad University
چکیده [English]

The extensive use of tellurium oxyanions, such as Tellurite,in various industries such as textile, tanning and plating ,which are highly toxic to microorganisms and eukaryotes , has increased environmental pollution. Potential application of Tellurite oxyanions bioreduction in resistant bacteria in surroundings can be a valuable tool in biotechnology for Biological removing of tellurite from contaminated areas by microorganisms.
84 strains of resistant bacteria to tellurite was separated from industry's wastewater. Tellurite resistance activity was evaluated using the minimum inhibitory concentration (MIC)method, concentration 0/1 to26mM potassium tellurite at 34°C for 7 days by the agar dilution method and QWTmb9 was isolated which able to tolerate and reduction very high concentration of 22 mM. This tolerance to tellurite compared with the threshold concentration of other isolated bacteria is remarkable. In order to evaluate strain's Tellurite removal, colorimetric method using a spectrophotometer and DDTC reagent (sodium-diethyl‌dithiocarbamate‌tri-hydrate, A340 nm) was used.
The effects of various factors on the optimal growth and tellurite removal were investigated conditions Tellurite concentration, pH, temperature, aeration rate and different concentrations of NaCl. Due to the direct connection to oxyanions resistance and resistance to antibiotics, Antibiogram test was conducted.
QWTmb9 isolated from wastewater of blanket textile, which maximum removal rates in 24h is in 0.4 concentrations of Tellurite, temperature 35°C, pH7.5 , 100RPM aeration and 170mM NaCl concentration. This strain is resistant to antibiotics penicillin, ampicillin, rifampin, tetracycline, chloramphenicol, neomycin, kanamycin and erythromycin.
Gram-negative strains QWTmb9 can be a good candidate for elimination of toxic tellurite in industrial biotechnology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • oxyanion
 • Tellurite
 • biological purification
 • Bioremediation
 • bioreduction
دوره 4، شماره 13
اردیبهشت 1393
صفحه 1-20
 • تاریخ دریافت: 02 فروردین 1393
 • تاریخ بازنگری: 10 اردیبهشت 1393
 • تاریخ پذیرش: 10 خرداد 1393
 • تاریخ اولین انتشار: 10 خرداد 1393