بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی روغن دانه‌ی گیاه بابونه کامومیل Matricaria chamomilla

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

زهرا آقا جانی*1، ملیحه هدایت شده1
امروزه استفاده از گیاهان دارویی و ترکیبات موثره‌ی آن‌ها به عنوان منابع طبیعی که دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی هستند، مورد توجه محققین قرار‌ گرفته است. آنتی‌اکسیدان‌ها ترکیباتی هستند که به طور موثر و به طرق مختلف از واکنش رادیکال‌های آزاد دارای ‌اکسیژن و نیتروژن فعال با بیومولکول‌ها (نظیر پروتئین، آمینو‌اسید، لیپید و DNA) جلوگیری کرده و منجر به کاهش آسیب و یا مرگ سلولی، بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان‌ها می‌شوند. در این تحقیق، پس از استخراج روغن از بذرهای گیاه بابونه کامومیل به جهت بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی، از دو آزمون رادیکال 2 و ''''2- دی فنیل 1- پیکریل هیدرازیل (DPPH) و سامانه‌ی بتاکاروتن / لینولئیک اسید استفاده شد. نتایج نشان داد که در آزمون DPPH، مقدار IC50 حاصل نشان داد که قدرت آنتی اکسیدانی این روغن در مقایسه با BHT قابل توجه نیست اما در آزمون بتاکاروتن / لینولئیک اسید، فعالیت این روغن نمونه دارای درصد مهار 29% می باشد. نتایج نشان داد که اسانس این روغن قدرت آنتی‌اکسیدان قابل ملاحظه ای نشان نمی دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Antioxidant Activity of oil of seeds of Matricaria chamomilla

چکیده [English]

The researchers have been attracted toward the use of herbs and active components as they are natural resources which have antioxidant activity. Antioxidants are compounds that are effective in different ways by the reaction of free radicals of oxygen and nitrogen active biomolecules (such as proteins, amino acids, lipids and DNA) to prevent and reduce damage or cell death, cardiovascular disease and cancers. In this study, after extraction of oil from seeds of chamomile to measure the antioxidant activity of radical test 2 and ''''2-diphenyl-1-Picrylhydrazyl (DPPH) and system-carotene / linoleic acid was used. The results showed that the test of DPPH, IC50 values, showed that the antioxidant power of the oil is not significant compared to BHT, but in the case of beta-carotene / linoleic acid inhibits the activity of the oil sample percentage is 29%. The results show that the oils of this plant do not show a significant antioxidant power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Matricaria chamomilla
  • Antioxidant Activity
  • Seed Oil