بررسی میزان تکثیر در شیشه پایه های سیب (Malus domestica) ارقام مالینگ M26 و MM106

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم تحقیقات تهران

2 عضو هیئت علمی، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

چکیده

الهام زرین کمر، طاهر نژاد ستاری 1، فرح فراهانی 2، زهرا نور محمدی 1
سیب از جنس Malus Miller است. در حال حاضر بیش از 10000 رقم سیب در دنیا شناخته شده است که تعداد محدودی از آنها ارزش اقتصادی، مقاومت در مقابل بیماری ها و قابلیت تکثیر جنسی بالایی دارند. پایه های رویشی M26 و MM106 زود بارده، مقدار محصول آن نیز زیاد و بر روی مرغوبیت میوه ها اثر زیادی دارند. هدف پروژه بررسی رقم پایه های رویشی و تعداد واکشتها در میزان تکثیر In vitro است. محیط کشت دارای محیط پایه MS (Murashige, Skoog, 1962) حاوی هورمون های BAP (2 mg/l) و (0/5 mg/l) IBA آماده شدند. در رقم M26، طی واکشتهای دوم وسوم طول ساقه (1.11 سانتی متر) افزایش یافت. پایه ارقام M26 و MM106 حداکثر تعداد برگ (9.2، 18.7) را طی واکشت دوم تولید کردند. در واکشت اول هر دو رقم طول ساقه بلندتری داشتند. تعداد واکشتها سبب افزایش طول ساقه و تعاد برگ شده و تکرار واکشتها در شاخه زایی تاثیر نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Research rate of in vitro proliferation Malling apple (Malus domestica) rootstocks cv. M26 and cv. MM106

نویسندگان [English]

  • Elham Zarin kamar 1
  • Taher Nejad Satari 2
  • Farah Farahani 3
  • Zahra Noormohammadi 2
چکیده [English]

Apple belong to Malus Miller genus. Today, more of 10000 varieties known in the world, some of varieties are economic , resistance to diseases and sexual proliferation of ability. The vegetative rootstock (M26 and MM106) are early harvesting, yield is high and effect on quality of fruits. The subject of project is research kinds vegetative rootstock of varieties and number of subculture on rate of in vitro proliferation. The basal medium culture MS (Murashige , Skoog, 1962) supplemented with BAP (2 mg/l) and IAA (0.5 mg/l) have prepared. In M26 rootstock, length of stem (1.11 cm) increased during the second and third subcuktures. In mm106 and M26, maximum number of leaves (18.7 and 9.2) produced in two subculture and such as, length of stem elongated during the first subculture. The length of shoot and number of leaves increased with repetitive subcultures but on effected on branching.
Apple belong to Malus Miller genus. Today, more of 10000 varieties known in the world, some of varieties are economic , resistance to diseases and sexual proliferation of ability. The vegetative rootstock (M26 and MM106) are early harvesting, yield is high and effect on quality of fruits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • پایه مالینگ
  • رقم M26
  • رقم MM106