تولید بیوسورفکتانت در اکتینومیست های تحمل کننده نمک جدا شده از خاک دریاچه نمک قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی تمام وقت گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی قم

3 عضو هیات علمی تمام وقت گروه میکروبیولوِی، دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

4 عضو هیات علمی تمام وقت گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

از جمله مزیت های بیوسورفکتانت ها نسبت به سورفکتانت های سنتتیک سازگاری آن ها با محیط زیست، قابلیت تجزیه پذیری به صورت طبیعی، سمیت پایین، عملکرد اختصاصی، فعالیت باال تحت شرایط سخت دمایی، فشار و اسموالریتی باال و هم چنین قدرت کف کنندگی باالی آن هاست. اکتینومیست های نمک دوست می توانند در خاک های شور یا محیط های آبی با درصد باالی نمک مانند دریاچه نمک قم حضور داشته باشند. میکروارگانیسم ها زمانی که در شرایط افراطی و استرس قرار می گیرند، برای زنده ماندن نیاز به سازگاری با شرایط جدید دارند. این سازگاری مستلزم تولید برخی متابولیت های جدید توسط میکروارگانیسم ها می باشد. از آن جایی که شوری یک فاکتور استرس برای باکتری به حساب می آید، به جداسازی اکتینومیست های مولد بیوسورفکتانت از خاک های نمکی پرداخته شد. در این تحقیق 111 سویه اکتینومیست از خاک دریاچه نمک قم جداسازی شدند که از این بین 11 جدایه توانستند نمک 11 % را تحمل کنند و در گروه هالوتولرانت جای بگیرند. سپس بر اساس تست های بیوشیمیایی، جدایه های اکتینومیست هالوتولرانت برای تولید بیوسورفکتانت مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به تست های رایج بررسی تولید بیوسورفکتانت ) رشد بر روی منبع هیدروفوب، همولیز گلبول قرمز، کنار زدن نفت، سنجش ظرفیت امولسیون کنندگی، انهدام قطره روغن و سنجش کشش سطح( 8 جدایه اکتینومیست به عنوان جدایه هایی با توان تولید بیوسورفکتانت انتخاب شدند. با توجه به نتایج به دست آمده، جدایه 9 به عنوان بهترین جدایه انتخاب گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biosurfactant Production in Halotolerant Actinomycets sp. Isolated from Saline Lack Soil in Qom city

نویسنده [English]

  • soheil Aghaei 1
1 Faculty member
چکیده [English]

Biosurfactants are surface-active compounds synthesized by a wide variety of
microorganisms. They are molecules that have both hydrophobic and hydrophilic domains and are capable of lowering the surface tension and the interfacial tension of the growth medium. They are nontoxic biomolecules that are biodegradable. Halotolerant actinomycetes can isolate from saline soil and lake with a high concentration of sodium chloride like qom saline lake. Bacteria need to adapt when are under extreme condition like salinity, If adaptation to the environment is due to metabolic changes, the production of new bioactive compounds as biosurfactants may be expected. In this research, 100 actinomycete species isolated from qom saline lake which 15 isolate among them were able to tolerate high salt concentrations, up to approximately 10% of NaCl, these 15 halotolerant actinomycetes were examined for biosurfactant production by common tests ( growth on the hydrophobic resources, hemolysis of erythrocytes, oil spreading test, surface tention measurement and etc.) . according to the results 8 actinomycete isolates were selected as biosurfactant producer. Results show that the species 9 has the best potential production..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biosurfactant
  • Actinomycete
  • Halotolerant
  • Saline lake
  • Qom