جداسازی باسیلوس های نمک دوست نسبی تولید کننده آنزیم فیتاز از خاک های زراعی استان قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

فیتازها گروه ویژه ای ازفسفاتازها می باشند که هیدرولیز مرحله به مرحله فسفات را از مولکول فیتات انجام می دهند،فیتات منبع اصلی ذخیره فسفات در دانه گیاهان می باشد.این دسته ازآنزیم ها دربین گیاهان ریزسازواره ها وحیوانات پراکندگی وگستردگی دارند. ازمیان آنها فیتاز های میکروبی مورد توجه می باشند.آنزیم فیتاز به جیره غذایی حیوانات تک معده ای وهمچنین کاهش آلودگی فسفات در محیط اضافه می شود.جداسازی آنزیم فیتاز از میکروارگانیسم ها به دلیل مقرون به صرفه تر بودن آن نسبت به تهیه این آنزیم به روش سنتتیک و صنعتی از اهداف تحقیق میباشد. 40 نمونه خاک ازمناطق زراعی اطراف استان قم جمع آوری و نمونه های مثبت ازنظر تولیدآنزیم جداسازی شد که جداسازی اولیه در محیط جامد PSM صورت گرفت و سپس سنجش میزان تولید آنزیم در محیط مایع به روش اولسن توسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد. نمونه های تولیدکننده آنزیم بیشتر درمزارع ذرت وجود داشت و B. Pantothenticus بیشترین میزان تولید آنزیم Unit/ppm 4را دارا بود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

جداسازی باسیلوس های نمک دوست نسبی تولید کننده آنزیم فیتاز از خاک های زراعی استان قم

چکیده [English]

فیتازها گروه ویژه ای ازفسفاتازها می باشند که هیدرولیز مرحله به مرحله فسفات را از مولکول فیتات انجام می دهند،فیتات منبع اصلی ذخیره فسفات در دانه گیاهان می باشد.این دسته ازآنزیم ها دربین گیاهان ریزسازواره ها وحیوانات پراکندگی وگستردگی دارند. ازمیان آنها فیتاز های میکروبی مورد توجه می باشند.آنزیم فیتاز به جیره غذایی حیوانات تک معده ای وهمچنین کاهش آلودگی فسفات در محیط اضافه می شود.جداسازی آنزیم فیتاز از میکروارگانیسم ها به دلیل مقرون به صرفه تر بودن آن نسبت به تهیه این آنزیم به روش سنتتیک و صنعتی از اهداف تحقیق میباشد. 40 نمونه خاک ازمناطق زراعی اطراف استان قم جمع آوری و نمونه های مثبت ازنظر تولیدآنزیم جداسازی شد که جداسازی اولیه در محیط جامد PSM صورت گرفت و سپس سنجش میزان تولید آنزیم در محیط مایع به روش اولسن توسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد. نمونه های تولیدکننده آنزیم بیشتر درمزارع ذرت وجود داشت و B. Pantothenticus بیشترین میزان تولید آنزیم Unit/ppm 4را دارا بود .

کلیدواژه‌ها [English]

  • جنس باسیلوس
  • آنزیم فیتاز
  • خاک زراعی