سنتز نانو ذرات قالب مولکولی بمنظور دارورسانی هدفمند و کنترل شده نیتراتها به قلب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مستقل شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

علیرضا محب علی*1، مجید عبدوس1، سید محمود رضایی1
داروهای دهنده نیترات،‌ یکی از مهمترین داروهای قلبی بوده که نقش بسیار مهمی در درمان بیماریهای قلبی دارند. نیمه عمر کوتاه، عوارض جانبی و مقاومت بدن در برابر این داروها، یکی از معضلات متخصصان در ارتباط با درمان بیماریهای مزمن قلبی است. پلیمرهای قالب مولکولوی بعنوان حاملی مطمئن می توانند مولکولهای دارو را به بافت مورد نظر رسانده و با رهایش آهسته نیمه عمر دارو را افزایش دهند. در این کار تحقیقاتی برای تهیه پلیمرها از پلیمریزاسیون رسوبی استفاده شد. در تصاویر میکروسکوپ الکترونی، مورفولوژی کروی پلیمرها با توپولوژی مناسب به اثبات رسید. ظرفیت جذب برای پلیمرها حساب شد و نسبت مولی بهینه اندازه گیری شد. مطالعات انجام شده in-vitro نشان می دهد که پلیمرهای قالب مولکولی می توانند حاملهای مطمئنی برای دارو رسانی هدفمند و آهسته رهش باشند.
مطالعات انجام شده in-vitro نشان می دهد که پلیمرهای قالب مولکولی می توانند حاملهای مطمئنی برای دارو رسانی هدفمند و آهسته رهش باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

سنتز نانو ذرات قالب مولکولی بمنظور دارورسانی هدفمند و کنترل شده نیتراتها به قلب

نویسندگان [English]

  • علیرضا محب علی
  • مجید عبدوس
  • Seyed Mahmood Rezaie
چکیده [English]

داروهای دهنده نیترات،‌ یکی از مهمترین داروهای قلبی بوده که نقش بسیار مهمی در درمان بیماریهای قلبی دارند. نیمه عمر کوتاه، عوارض جانبی و مقاومت بدن در برابر این داروها، یکی از معضلات متخصصان در ارتباط با درمان بیماریهای مزمن قلبی است. پلیمرهای قالب مولکولوی بعنوان حاملی مطمئن می توانند مولکولهای دارو را به بافت مورد نظر رسانده و با رهایش آهسته نیمه عمر دارو را افزایش دهند. در این کار تحقیقاتی برای تهیه پلیمرها از پلیمریزاسیون رسوبی استفاده شد. در تصاویر میکروسکوپ الکترونی، مورفولوژی کروی پلیمرها با توپولوژی مناسب به اثبات رسید. ظرفیت جذب برای پلیمرها حساب شد و نسبت مولی بهینه اندازه گیری شد. مطالعات انجام شده in-vitro نشان می دهد که پلیمرهای قالب مولکولی می توانند حاملهای مطمئنی برای دارو رسانی هدفمند و آهسته رهش باشند.
مطالعات انجام شده in-vitro نشان می دهد که پلیمرهای قالب مولکولی می توانند حاملهای مطمئنی برای دارو رسانی هدفمند و آهسته رهش باشند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • دارو رسانی
  • ‌ نیتراتها
  • نیتروکانتین
  • پلیمرهای قالب مولکولولی
  • رهایش دارو