تغییرات آنتی اکسیدانتی در گیاه oleracea 1. cv. saccata Brassica تحت تنش با فلز سنگین کادمیوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

معصومه برجیان1، مریم خوش سخن مظفر*2، معصومه خسروی رینه3
کادمیوم یک فلز آلاینده محیطی است که در طبیعت منتشر می‌شود. منابع مختلف شامل صنایع، فاضلاب شهری و مواد سوختی غلظت این آلاینده را افزایش می‌دهند. تنش فلزات سنگین از رشد گیاهان ممانعت نموده و با ایجاد اختلال در تعادل بین تولید گونه های فعال اکسیزن وفعالیت های دفاعی انتی اکسیدانی گیاه ایجاد تنش اکسیداتیو می کند.
این مطالعه به منظور تاثیر کادمیوم بر تغییرات انتی اکسیدانی انزیمهای سوپراکسیددیسموتاز ،کاتالاز، پلی فنول اکسیداز و میزان مالون دی الدهید همچنین میزان کلروفیل و انتوسیانین مورد بررسی قرار گرفت.
نمونه های مورد نظر از بافت های برگ و ریشه گیاهان 30 روزه برداشت شدندوجهت سنجش پارامتر های بیوشیمیایی مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج نشان داد که کادمیوم در شرایط تنش اکسیداتیو بر روی سیستم آنتی اکسیدانی گیاه اثر مثبت داشته است .میزان فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز در اندام هوایی و کاتالاز در اندام هوایی و ریشه و همچنین میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی در اندام هوایی و ریشه افزایش معنی داری نشان داد. پلی فنل اکسیداز افزایش معنی داری در غلظت 5 کادمیوم و همچنین کاهش معنی داری در غلظت 5/0 کادمیوم در اندام هوایی نشان داد.همچنین میزان آنتوسیانین کل و کلروفیل a و b برگ ها با افزایش غلظت کاهش معنی داری نشان داد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

antioxidant Changes in Brassica oleracea l. cv. saccata under cadmium stress

چکیده [English]

Cadmium is a heavy metal which accumulates in soil because of using chemical fertilizers & industrial stir. Heavy metals tension prevents the growth of plants due to mainly disturbance of the balance between production of reactive oxygen species and antioxidant defense and thereby causing oxidative stress. purpose of this study is determine the effect of cadmium on the activity of Superoxide dismutase, Polyphenol Oxydase, catalase and malondialdehyde also the content of Anthocyanin and chlorophyll a and b in were measured.
The samples picked up in 30th day and used it for determination of biochemical parameters.
the activity of SOD in aerobiosis bodies and CAT in aerobiosis bodies and in roots also Malondialdehyde has been significant increasing in shoot.
The cadmium treatment have showed the meaningfull inclucreasing of PPO in 5cadmium and also the significant decreasing in 0.5 cadmium in aerobiosis bodies .Anthocyanin and a and b chlorophylls significant has decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Masoumeh borjian1
  • Maryam Khoshsokhan Mozaffar*2
  • Masoumeh khosravireyneh3