بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی برگ دو رقم زیتون (میشن و کنسروالیا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

زهرا آقا جانی*1، محمد خبری زاده 2
مصرف ترکیبات آنتی اکسیدانی مشتق از گیاهان، باعث کاهش شیوع بسیاری از بیماریهای مزمن میشود. هدف از این مطالعه، بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره های. برگ دو رقم زیتون (میشن و کنسروالیا)است. ابتدا عصاره ها اتری و پنتانی از برگهای دو رقم زیتون تهیه شدو سپس بااستفاده از توان حذف رادیکالهای آزاد به روش 2 و 2 دیفنیل-1-پیکریل هیدرازیل (DPPH) میزان اثر آنتی اکسیدانی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که نمونه برگ کنسروالیا درصد عصاره گیری، درصد مهار و خواص آنتی اکسیدانی بالاتری نسبت به نمونه برگ میشن با حلال های یکسان دارد.
مصرف ترکیبات آنتی اکسیدانی مشتق از گیاهان، باعث کاهش شیوع بسیاری از بیماریهای مزمن میشود. هدف از این مطالعه، بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره های. برگ دو رقم زیتون (میشن و کنسروالیا)است. ابتدا عصاره ها اتری و پنتانی از برگهای دو رقم زیتون تهیه شدو سپس بااستفاده از توان حذف رادیکالهای آزاد به روش 2 و 2 دیفنیل-1-پیکریل هیدرازیل (DPPH) میزان اثر آنتی اکسیدانی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که نمونه برگ کنسروالیا درصد عصاره گیری، درصد مهار و خواص آنتی اکسیدانی بالاتری نسبت به نمونه برگ میشن با حلال های یکسان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The antioxidant activity of two varieties of olive leaves (Mission and Conservalia)

چکیده [English]

Consumption of antioxidant compounds derived from plants, reduces the incidence of many chronic diseases. The aim of this study was to evaluate the antioxidant properties of extracts of leaves of two varieties of olive (Mission and Conservalia). The ether and pentane extracts prepared from leaves of olive varieties and then using 2, 2-Diphenyl-1-picryl-hydrazyl (DPPH) the power of antioxidant effects was measured. The results showed that Conservalia leaf extract has more yield, higher inhibition percent and more antioxidant properties.
Consumption of antioxidant compounds derived from plants, reduces the incidence of many chronic diseases. The aim of this study was to evaluate the antioxidant properties of extracts of leaves of two varieties of olive (Mission and Conservalia). The ether and pentane extracts prepared from leaves of olive varieties and then using 2, 2-Diphenyl-1-picryl-hydrazyl (DPPH) the power of antioxidant effects was measured. The results showed that Conservalia leaf extract has more yield, higher inhibition percent and more antioxidant properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • فعالیت آنتی اکسیدانی
  • برگ زیتون
  • (میشن و کنسروالیا)