تأثیر آنتراسن برفاکتورهای استرس اکسیداتیودر گیاه یونجه (Medicago sativa L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 کارشناس ارشد/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

3 هیات علمی/ دانشگاه زنجان

چکیده

آلودگیهای نفتی آروماتیکی یکی از تنشهای محیطی هستند که رشد گیاه را مهار میکنند و تعادل بین تولید گونههای اکسیژن واکنشی و فعالیت دفاعی آنتی اکسیدانتی را به هم می‌زنند. برخی گیاهان دارای سیستم ریشهای ارزشمندی هستند که می‌وانند ترکیبات آلی مانند هیدروکربن‌های آروماتیکی چند حلقه‌ای را دور کنند. در بین هیدروکربن های آروماتیکی، آنتراسن از سمی ترین وسرطان زاترین ترکیباتی است که تاکنون، توسط آژانس محافظت ازمحیط زیست آمریکا شناخته شده است. این ماده در مراحل مختلف فیزیولوژیکی تاثیر میگذارد.
در این مطالعه هدف بررسی اثر غلظت‌های متفاوت آنتراسن بر القا تنش اکسیداتیو در گیاه یونجه میباشد. در ابتدا بذرها در چهار گروه شاهد، حلال استن، تیمار2 و 4 میلی مولار در ظروف پتری جوانه زدند. دانه رستها به محیط آبکشت منتقل شده و بعد از 12 روز تیمار با آنتراسن، بافت‌های اندام هوایی و ریشه این گیاهان بردات شدند و جهت سنجش پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مورد استفاده قرار گرفتند. بر بنای نتایج به دست آمده، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در ساقه در تیمار با آنتراسن افزایش یافت. آنتراسن سطح پراکسیداسیون لیپیدی را در در ساقه کاهش داد اما در ریشه این میزان افزایش معنی داری در سطح 05/0 را نشان داد که این مساله همراه با افزایش غلظت کلروفیل بود. به دنبال افزایش آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز به منظور حذف رادیکال سوپراکسید، فعالیت آنزیمهای اسکوربات پراکسیداز، گلوتاتیون ترانسفراز و پراکسیداز محلول نیز با بالا رفتن غلظت آنتراسن، افزایش یافت. همچنین افزایش فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز، در نتیجه تولید ترکیبات فنولی در گیاه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Anthracene on oxidative stress factors in Medicago sativa L.

نویسندگان [English]

  • Maryam Khoshsokhan mozaffar 1
  • leyla Jafari 2
  • Elahe Vatankhah 3
1 assistant Professor/ Islamic Azad University, Qom Branch
2 Msater degree/ Islamic Azad University, Qom Branch
3 Assistant professor/ Zanjan University
چکیده [English]

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) are one of the tensions that inhibit plant growth and create imbalance between the production of Reactive Oxygen Species and antioxidant defense activities of the plant. Anthracene is the main pollutants in the petrochemical industry, which is located on the list of toxic pollutants, US Environmental Protection Agency (USEPA). In this study is to evaluate the effect of anthracene on some parameters of oxidative stress in Medicago sativa after 12 days of treatment with anthracene (2, 4 mmol per liter) in hydroponics, shoot and root tissues of the plants were harvested and used to measure biochemical parameters. The activity of superoxide dismutase(SOD), polyphenol oxidase(PPO), glutathione transferase(GST), peroxidase(PO), malondialdehyde and enzyme ascorbate peroxidase(APX) in shoot and root, as well as the activity of chlorophyll b and a the shoot was determined. The results showed that The high activities of SOD, APX, SPO, PPO and GST on the shoot of 4 mM anthracene is significant. Anthracene treatment, decreased MDA levels in shoot significantly. It is also associated with increased concentrations of chlorophyll a and b. Also increases the activity of the enzyme polyphenol oxidase is the result of the production of phenolic compounds in the plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthracene toxicity
  • Hydroponic culture. Medicago sativa
  • Oxidative stress