بررسی میکرومورفولوژی دانه گرده و آناتومی برگ گونه Centaurea bruguierana (DC.) Hand. از تیره Asteraceae Grierson. A. J. C. and K. H. Rechinger درایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فاطمه جمالو
گونه Centaurea bruguierana (DC.) Hand. متعلق به بخش Tetramorpheae از تیره کاسنی Asteraceae می باشد، که با استفاده از صفات تاکسونومیکی در زمینه مورفولوژی و گرده شناسی مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورفولوژیکی حائز اهمیت دراین بررسی عبارتند از: پوشش کرکی،‌صفات مربوط به شکل گل ،نوع میوه ، گل آذین وشکل دانه ها.
مطالعات آناتومی برگ در گونه مورد مطالعه نشان داد که این گونه دارای کرکهای چند سلولی می باشند. همچنین تیپ مزوفیل برگ از نوع دوطرفی isobilateral می باشد.
مطالعات گرده شناسی توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی نگاره انجام گرفت.در جمعیت های گونه مورد مطالعه دانه گرده ازنوع جور قطب و جورشیار منفذ می باشند. شکل دانه گرده در منظره استوایی بیضی و در منظره قطبی ، گرد می باشد. دانه های گرده دارای 3 شیار در منطقه استوایی می باشند . تیپ دانه گرده از نوع سه شیارمنفذدار و تکتوم ازنوع خاردار می باشد. . . . .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of micromorphology Pollen grain and Leaf Anatomy and of Centaurea bruguierana (DC.) Hand. of Asteraceae Grierson. A. J. C. and K. H. Rechinger in Iran.

چکیده [English]

In this research Centaurea bruguierana (DC.) Hand. from Asteraceae (Section Tetramorpheae) have been studied using taxonomic properties from morphologic, anatomic and palynological view points. Critical morphologic properties in this study are trichome-cover, Capitule inflorescence, achene fruit, and seed shape.
Anatomical studies of the leave in studied species showed that this species has polycellular trichomes. As well the mesophyll type of the leave is that of isobilateral.
Palynological characters are performed by Scan Electron Microscopy. In this studied species the pollen grains are symmetric and isipolar, tricolporate. The pollen grains shape in equatorial view are prolate. In Polar view the pollen had a spheroidal shape. The pollen grains had three Colpi and pore in the equatorial area. The pollen grains type are of Trizonocolpate and tectum is of the echinate type. The pollen grains type are of Trizonocolpate and tectum is of the echinate type. . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Micromorphology
  • palynology
  • leaf anatomy
  • Centaurea bruguierana