بررسی میزان آلودگی شیرهای خام شهر قم به استافیلوکوکوس اورئوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

شیر محیط مناسبی برای رشد وتکثیر میکروارگانیسمی همچون استافیلوکوکوس اورئوس میباشد و رشد این
میکروارگانیسم سبب به مخاطره افتادن بهداشت عمومی میگردد. در این مطالعه نمونههای شیرخام شهرستان قم از
لحاظ آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفت. نمونه برداری در طی 9 ماه از اسفند
89 تا آبان 90 از تعداد 123 گاو از گاوداریهای مناطق مختلف شهرستان قم انجام شد. بار میکربی هر نمونه شیر به
طور جداگانه تعیین وسپس شیرها از لحاظ آلودگی با استافیلوکوکوس اورئوس مورد کشت و بررسی قرار گرفتند.
میانگین بار میکربی 123 نمونه شیر خام در طی این 9 ماه 2198079 بود. در بین 123 نمونه شیر خام، 26 نمونه
7%) کوآگولاز مثبت و 17 نمونه / %21/1 ) آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس بودند که از این تعداد 9 نمونه ( 31 )
(%9/ %13/82 ) کوآگولاز منفی بودند. همچنین از 26 نمونه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده، 12 نمونه ( 75 )
مثبت بودند. DNAase

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Staphylococcus aureus in raw milks of Qom

چکیده [English]

Milk is considered a nutritious food because it contains several important nutrients including proteins
and vitamins. Conversely, it can be a vehicle for several pathogenic bacteria such as Staphylococcus
aureus. In this study, 123 milk samples of 123 cows from four farms of different geographic locations in
Qom were collected from March until November 2011. The samples were cultured on Blood agar and
bacteria were identified by standard methods. On the basis of cultural and biochemical properties, 26
Staphylococcus aureus isolates obtained from 123 milk samples. Among a 26 isolates, 9 isolates (7.31%)
were positive coagulase and 12 isolates (9.75%) were positive DNAase.
Milk is considered a nutritious food because it contains several important nutrients including proteins
and vitamins. Conversely, it can be a vehicle for several pathogenic bacteria such as Staphylococcus
aureus. In this study, 123 milk samples of 123 cows from four farms of different geographic locations in
Qom were collected from March until November 2011. The samples were cultured on Blood agar and
bacteria were identified by standard methods. On the basis of cultural and biochemical properties, 26
Staphylococcus aureus isolates obtained from 123 milk samples. Among a 26 isolates, 9 isolates (7.31%)
were positive coagulase and 12 isolates (9.75%) were positive DNAase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mastitis
  • raw milk
  • Staphylococcus aureus