تأثیر شیوههای مختلف جداسازی بلاستومرهای جنین دوسلولی موش بر تکوین آنها تا مرحله بلاستوسیست در آزمایشگاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بهناز شیخالاسلامی 1، مجید آلطه 2، سعید طهماسبی 3
هدف: در این مطالعه پتانسیل تکوینی بلاستومرهای جدا شده از جنینهای دوسلولی موش توسط چهار شیوه مختلف
جدا سازی تا مرحله بلاستوسیست بررسی و مقایسه شد.
مواد و روشها: برداشتن زوناپلوسیدا و جداسازی بلاستومرها توسط هر دو روش شیمیایی (محلول تیرود،
و روش مکانیکی انجام گرفت. بلاستومرهای جدا شده از جنینهای دو سلولی در شرایط (EDTA ، هیالورونیداز
آزمایشگاهی کشت شدند. تعداد جنینهای دژنره و غیرطبیعی و نیز قطر و تعداد کل سلولی بلاستوسیستهای
حاصل از تکوین بلاستومرها شمارش و اندازهگیری شدند.
،57/5 ،42/ و هیالورونیداز به ترتیب 85 EDTA ، نتایج: میزان جنینهای دژنره در گروههای مکانیکی، محلول تیرود
.(P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of various isolating methods of blastomeres from two cell mouse embryos on their developmental potential to blastocyst stage in Vitro

چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigation and compares the developmental potential of
isolated blastomeres from two cell embryo by four different isolating methods.
Material& methods: In order to remove Zona Pellucida and isolating blastomeres, physicochemical
methods including exposure to tyrode acid, Hyaluronidase, EDTA and mechanical force were used. The
blastomeres were cultured. Number of degenerated and abnormal embryos counted and diameter and
total cell number of blastocysts were measured.
Results: Degenerated rates of blastomeres were 42.85, 57.5, 62.48 and 61.60 in mechanical, tyrode acid,
EDTA and Hyaluronidase groups, respectively. It was lower in mechanical group than the others groups
(P< 0.05).
Conclusion: In mechanical group, there were lesser negative influences on developmental potential of
isolated blastomeres from two cell mouse embryos to blastocyst stage.
Conclusion: In mechanical group, there were lesser negative influences on developmental potential of
isolated blastomeres from two cell mouse embryos to blastocyst stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blastocyst
  • Isolated blastomere
  • Isolating methods
  • two cell mouse embryo