تأثیر کاربرد کلینوپتیلولیت معدنی قم در جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه، جمعیت میکروبی و اسیدیته ایلیوم و جمعیت میکروبی بستر جوجه های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

محمد یگانه پرست 1، محمد دخیلی 2، مهدی خجستهکی 1، الهام یزدیزاده
این مطالعه با هدف بررسی اثر کانی کلینوپتیلولیت (معروفترین و فراوانترین زئولیت طبیعی) استان قم بر عملکرد،
خصوصیات لاشه، جمعیت میکروبیو اسیدیته ایلیوم و رطوبت و جمعیت میکروبی بستر،در قالب طرح کاملا تصادفی
با 5 تیمار و 4 تکرار، جمعاً 20 قفسی که در هر یک 20 قطعه جوجه گوشتی نر راس 308 قرار داشت، انجام شد.
جوجه ها در هفته اول پرورش در یک گروه و در شرایط یکسان نگهداری شدند و پس از آن به صورت تصادفی بین
واحدهای آزمایشی تقسیم شدند. پرورش آنها بر روی بستر، از 8 تا 42 روزگی با دسترسی آزادانه به آب و
جیره های آزمایشی ادامه یافت. تیمارهای این آزمایش شامل تیمار 1 جیره فاقد زئولیت (شاهد)، تیمار 2 جیره پایه
1 درصد زئولیت منتخب / 1 و 5 ،0/ حاوی 1 درصد زئولیت تجارتی و تیمارهای شماره 3 تا 5 جیره به ترتیب حاوی 5
استان بود. در این آزمایش میزان دان مصرفی و وزن جوجه ها به طور هفتگی ثبت شد. در روز 32 پرورش برای
تعیین رطوبت و شمارش باکتر یهای بستر، از قفس ها نمونهبرداری شد. در پایان آزمایش از هر قفس، دو جوجه ذبح
و درصد قطعات اصلی لاشه به وزن زنده تعیین گردید. همچنین کل محتویات ایلیوم برای شمارش باکتری ها و تعیین
اسیدیته آن به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه ها در محیط بلادآگار و ائوزین متیلن بلو کشت داده شدند.
نتایج نشان داد که میزان دان مصرفی جوج هها در بین...
.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary natural clinoptilolite from Qom on performance, carcass traits, microflora population and pH of ileum and litter microflora population in broilers

چکیده [English]

This study was carried out to investigate the effect of clinoptilolite (the best known and most abundant
natural zeolite) of Qom province on performance, carcass characteristics, ileum microbial population,
ileum acidity, litter microbial population and litter moisture of broilers. This experiment was carried out
using a completely randomized design with 5 treatments, 4 replicates and 20 experimental units each
contain 20 male chicks of Ross-308.
At the first week of experiment, chickens were reared under a same condition and afterwards they were
divided into experimental units randomly. All chickens were reared on litter and received ad libitum diets
and water from 8 to 42 days of age. Experimental treatments were as follow: 1) Diet free of zeolite and
bentonite (control group), 2) Diet with 1 percent of commercial zeolite (CZ), and 3-5) Diets with 0.5, 1
and 1.5 percent of zeolite of Qom province (QZ) respectively.
During the experimental period, feed consumption and body weight of chickens were measured
weekly, and on day 32nd, 1 sample was gathered from each pen to determine the litter moisture and
litter microbial population. At the end of the experiment, two birds from each pen were slaughtered to
record the carcass percentage and the relative weight of thigh, breast, heart, liver and small intestine.
Also all contents of ileum, sent to the laboratory to determine pH and microbial population of ileum.
All samples were cultured in BA and EMB.
Results indicated that feed consumption of broilers did not significantly differ among all
experimental groups...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qom
  • Broiler
  • zeolite
  • Clinoptilolite
  • microflora