مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های آبی پوست میوه بادنجان، استخراج شده به دو روش گرمایی و تحت امواج مایکروویو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

غلامرضا نجفی 1، مریم اخباری 2، زهرا آقامیری 2

در این پژوهش، خواص آنتی اکسیدانی پوست میوه بادنجان (Solanum melongena L.) کاشته شده در ایران (مزارع اطراف کاشان) برای اولین بار اندازهگیری شدند. نتایج، نشان دهنده فعالیت چشمگیر آنتی اکسیدانی در نمونه مورد
مطالعه بود. به منظور بررسی اثر امواج مایکروویو بر کمیت و خواص کیفی عصاره، راندمان و فعالیت آنتی
اکسیدانی عصارههای استخراج شده از روش سوکسله و استخراج با کمک امواج مایکروویو مقایسه شدند. فعالیت و 2- دی فنیل- 1- پیکریل هیدرازیل) با استاندارد ) DPPH آنتی اکسیدانی با استفاده از روش مهار رادیکال آزاد
بوتیل هیدروکسی تولوئن) تعیین شد. نتایج نشان دادند که هر دو نمونه عصارههای استخراج شده در مقایسه ) BHT
توانایی بالایی در مهار رادیکال آزاد دارند؛ مواد فعال آنتیاکسیدانی با راندمان BHT با آنتی اکسیدان استاندارد
بالایی تحت امواج مایکروویو قابل استخراج میباشند؛ این امواج، در زمانهای کوتاه، اثر تخریبی بر مواد آنتیاکسیدان موجود در گیاه نداشته و راندمان استخراج نیز در دو روش مورد مطالعه تفاوت چشمگیری ندارد.

کاشته شده در ایران (مزارع (Solanum melongena L.) در این پژوهش، خواص آنتی اکسیدانی پوست میوه بادنجان
اطراف کاشان) برای اولین بار اندازهگیری شدند. نتایج، نشان دهنده فعالیت چشمگیر آنتی اکسیدانی در نمونه مورد
مطالعه بود. به منظور بررسی اثر امواج مایکروویو بر کمیت و خواص کیفی عصاره، راندمان و فعالیت آنتی
اکسیدانی عصارههای استخراج شده از روش سوکسله و استخراج با کمک امواج مایکروویو مقایسه شدند. فعالیت
2و 2- دی فنیل- 1- پیکریل هیدرازیل) با استاندارد ) DPPH آنتی اکسیدانی با استفاده از...

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of extraction solvent on antioxidant properties of extract of Solanum melongena

چکیده [English]

In this research, antioxidant activity of the peel of fruits from Solanum melongena L., cultivated in Iran,
was evaluated for the first time. The results, exhibited significant antioxidant activity in the studied
sample. To evaluate quantitative and qualitative effects of microwave irradiations on the extracted
sample, yields and antioxidant activities of the extracts, prepared by soxhlet and microwave assisted
method were compared. Antioxidant activity was evaluated via DPPH method with BHT as standard.
The results showed that both extracts have high potential to scavenge free-radical compared with BHT
standard antioxidant; these active antioxidants are extracted under microwave irradiations with high
yield; these irradiations have no destructive effect on antioxidant compounds of the plant, during a short
time, and also yields of extractions of the mentioned methods are not highly different. these active antioxidants are extracted under microwave irradiations with high
yield; these irradiations have no destructive effect on antioxidant compounds of the plant, during a short
time, and also yields of extractions of the mentioned methods are not highly different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Extract
  • Eggplant
  • Solanum melongena