بررسی رشد ویژه و میزان کلروفیل ریزجلبک Spirulina platensis در محیط کشتهای عصاره کودهای آلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

الهام الهپناه 1، منصوره قائنی 2، نگار قطبالدینی 2
در این تحقیق رشد ویژه و میزان کلروفیل a سیانوباکتر Spirulina platensis در محیط کشتهای مختلف از جمله کانوی (شاهد)، عصاره کود گاوی، عصاره کود مرغی، پوست خشک میوهها هر کدام با سه تکرار در محیط 25 درجهی 15سانتیگراد، شوری گرم بر لیتر pH=7 با روشنایی 3000 لوکس ودوره ی نوری 12 ساعت تاریکی و 12 ساعت روشنایی و همچنین هوادهی با استفاده از پمپ آکواریوم به صورت شبانه روزی طی مدت 22 روز، مورد اندازهگیری قرار گرفت. روزانه تراکم سلولی، با استفاده از قرائت شدت نور با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 620 نانومتر و میزان کلروفیل در طول موجهای 664 647 و 630 نانومتر اندازهگیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که رشد ویژه اسپیرولینا در محیط کشت مرغی بیشترین میزان 0/0799 تقسیم در روز و در محیط کشتهای کانوی و گاوی کم ترین میزان و بدون اختلاف معنی داری به میزان 0023/ 0 تقسیم در روز را به خود اختصاص داد. همچنین میزان کلروفیل بین چهار محیط کشت مورد بررسی اختلاف معنیداری وجود نداشت (0/05

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of specific growth and chlorophyll of Spirulina platensis in organic manure media extract

چکیده [English]

In this research specific growth and chlorophyll of Spirulina platensis has been measured in different
organic media (fruit died skin, cattle manure and poultry manure) and convey media as control in 15ppt
salinity, 25°C temperature, pH=7, 3000 lux light, photoperiod 12h and aeration for 24h by triplicate in
laboratory. Cell concentration has been determined by spectrophotometer in 620nm wave length for
specific growth and 664,647 and 630nm for chlorophyll amount diurnal. According to results, the highest
specific growth rates was 0.0799 division day-1 at poultry manure while cattle manure and convey were
Lowest 0.0023 division day-1 without any significance difference(p

کلیدواژه‌ها [English]

  • fruit died skin
  • cattle manure and poultry manure
  • specific growth