تعیین الگوی ساختاری متابولیت های ضد میکروبی لاکتوباسیلوس های جدا شده از سبزیجات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

جمالی، فاطمه1. باصری صالحی، مجید2، بهادر، نیما3
هدف از این تحقیق ارزیابی الگوی ساختار متابولیت های ضد میکروبی لاکتوباسیلوس های بومی است که توانایی ممانعت از رشد باکتری های بیماری زای روده ای را دارند. برای انجام این تحقیق , سوش های لاکتوباسیلوس از50 نمونه سبزیجات جدا گردیدند و از نظر تولید متابولیت ضد میکروبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس جدایه های تولید کننده متابولیت های ضد میکروبی مورد شناسایی فنوتیپی و مولکولی (16srRNA) قرار گرفتند و فاز تولید برای هر جدایه ارزیابی گردید. از میان این جدایه ها , 2 گونه لاکتوباسیلوس قادر به تولید متابولیت های ضد میکروبی قوی تری نسبت به بقیه بودند. در ادامه ی این تحقیق ساختمان شیمیایی متابولیت ها ی ضد میکروبی به وسیله ی روش های HPLC و SDS-PAGE مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج بدست آمده نشان داد که 2 نمونه ی لاکتوباسیلوس پلانتاروم 20205DSM و لاکتوباسیلوس رامنوسوس 1136JCM، قادر به تولید متابولیت های ضد میکروبی می باشند. این جدایه ها بر روی باکتری های سالمونلا تایفی موریوم,سودوموناس آئروجینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس, اشرشیا کولی, و قارچ های آسپرجیلوس نیجر و کاندیدا آلبیکانس اثر ممانعت کنندگی از رشد را نشان دادند.
نتایج حاصل ازHPLC و SDS-PAGE بیانگر وجود ساختاری مشابه لاکتوسین و اسید های آلی در ترکیبات تولیدی توسط جدایه ها بوده است که شواهدی برای معرفی این جدایه ها بعنوان پروبیوتیک می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determine the structural pattern of antimicrobial metabolites of Lactobacillus isolated from vegetables

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the pattern of antimicrobial metabolites that are capable of inhibiting the growth of Lactobacillus indigenous intestinal bacteria are pathogenic. For this study, Lactobacillus strains were isolated from 50 samples of vegetables from the production of antimicrobial metabolites were evaluated. The anti-microbial isolates producing metabolites, phenotypic and molecular identification (16srRNA). The production phase was analyzed for each isolate. Among these strains, 2 Lactobacillus species able to produce antimicrobial metabolites were much more powerful than others. Continuing this research chemical structure of antimicrobial metabolites by HPLC and SDS-PAGE methods were evaluated.
The results showed that two samples of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus rhamnosus 20205DSM 1136JCM, are able to produce antimicrobial metabolites. These isolates the bacteria Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, and fungi Aspergillus Niger and Candida albicans showed growth inhibitory effects.
The results of HPLC and SDS-PAGE indicated a similar structure Lactacins and organic acid compounds produced by strains that evidence is to introduce these strains as probiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactobacillus
  • antimicrobial metabolites
  • HPLC and SDS-PAGE