بهینه سازی تولید آنزیم فیتاز در باسیلوس پانتاتنیکوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

محبوبه خزائی1، احمد علی پوربابایی1*، سید علی رضایی1
فیتازها گروه ویژه ای ازفسفاتازها می باشند که هیدرولیز مرحله به مرحله فسفات را از مولکول فیتات انجام می دهند،فیتات منبع اصلی ذخیره فسفات در دانه گیاهان می باشد.این دسته ازآنزیم ها دربین گیاهان ریزسازواره ها وحیوانات پراکندگی وگستردگی دارند. هدف از این پژوهش بهینه سازی تولید آنزیم فیتاز در باسیلوس پانتاتنیکوس می باشد. شرایط بهینه از نظر دما ، pH ، دور شیکر ،‌ منبع کربن ، منبع نیتروژن ، منبع فسفر ، غلظت نمک های مختلف ، غلظت های مختلف Nacl و فلزات سنگین بررسی شد که باسیلوس پانتاتنیکوس در دمای 37 درجه سانتیگراد ،5/7 = pH، دور شیکر rpm150 ،‌ منبع کربن گلوکز ، منبع نیتروژن آمونیوم نیترات ، منبع فسفر کلسیم فیتات ، نمک سدیم کلرید ،10٪ = Nacl و در حضور فلز کلرید کادمیوم بیشترین میزان تولید آنزیم را دارا بود . بهینه سازی میزان فعالیت آنزیم از نظر دما ، pH ، غلظت سوبسترا ، غلظت نمک انجام شد که در دمای 80 درجه سانتیگراد ، pH = 9، غلظت سوبسترا 1050 میکرولیتر و غلظت 0٪ سدیم کلرید بیشترین میزان فعالیت آنزیم مشاهده شد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Bacillus phytase production optimization in Pantatnykvs

چکیده [English]

Phytase on a particular set of alkaline hydrolysis step can be done phosphate from phytate molecule of the day, the main source of phytate phosphorus in grain storage plants. This enzyme categories among plants, microorganisms and animals extent of their distribution. The aim of this study is to optimize the production of phytase in Bacillus Pantatnykvs. The optimum conditions of temperature, pH, the shakers, the source of carbon, nitrogen, phosphorus, different salt concentrations, different concentrations of heavy metals was determined that Bacillus Pantatnykvs Nacl at 37 ° C, 5/7 = pH, Shaker away rpm150, glucose carbon source, nitrogen source ammonium nitrate, calcium phytate phosphorus, sodium chloride, 10% = Nacl in the presence of metal cadmium chloride had the highest enzyme production. Optimize enzyme activity in terms of temperature, pH, substrate concentration, the salt concentration was carried out at 80 ° C, pH = 9, 1050 microliter of substrate concentration and concentration of 0% sodium chloride highest enzyme activity was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • Bacillus
  • phytase