ارزیابی خصوصیت ضد میکروبی و مطالعه حضور ترکیبات فیتوشیمیایی گلسنگ های جداسازی شده از هفت چشمه تبریز بر برخی باکتری های بیماریزای روده ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هادی ملک زاده دیزج چراغی* 1و نیما بهادر2
سابقه و هدف: گلسنگ ها اجتماعی از یک جلبک و قارچ به شمار می آیند که از دیرباز در طب سنتی مورد استفاده قرار می گرفتند بنابراین شناسایی گلسنگ ها و توانایی تولید عوامل ضد میکروبی بسیار مهم می باشد .
مواد و روش ها: در تحقیق حاضر چهار نمونه گلسنگی جمع آوری شده از اطراف تبریزکه توسط مرکز رستنی های ایران شناسایی گردید مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس تاثیر عصاره های آبی ،اتانولی و استونی هر گلسنگ بر روی 3 سوش باکتریایی متعلق به جنس های: اشرشیاکلای(PTCC 1395) ، شیگلا دیسانتری (PTCC 1188) و سالمونلا تیفی (PTCC 1609) به روش انتشار در چاهک و تعیین کمترین غلظت ممانعت کنندگی از رشد (5/0- 0156/0 گرم بر میلی لیتر) مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین حضور ترکیبات فیتوشیمایی مانند: فلاونوئید، تانین و ترپنوئید در هر یک از گلسنگ ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج بدست آمده بیانگر آن است که از بین عصاره های گلسنگی، عصاره های آبی هاله قابل توجهی بر روی باکتری ها ایجاد نکردند ولی عصاره های اتانولی و خصوصا‍ استونی گلسنگ ها بر روی باکتری های اشرشیاکلای و سالمونلا تیفی موثر بودند. از طرف دیگر نتایج نشان داد که کمترین غلظت ممانعت کنندگی از رشد مربوط به عصاره استونی گلسنگ استئاروتله بر روی باکتری اشریشیا کلی بوده است. علاه بر این ترکیباتی مانند فلاونوئید و ترپنویئد در تمامی گلسنگ ها مورد تایید قرار گرفت و حضور تانین تنها توسط گلسنگ استائوروتله تایید گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antimicrobial and presence of phytochemical compounds of collected lichens from Haft Chemshme in Tabriz Province and their effect on some enteric pathogenic bacteria

چکیده [English]

Introduction: Lichens are a set of algae and fungi, form long times lichens are used in traditional medicine, therefore, identifying the lichens and their ability to produce antimicrobial product is important.
Methods and Materials: In the present study effect of four lichen types, which has been collected from around Tabriz and identified by Botanical Center of Iran, Tehran were evaluated. Then effect of watery, alcholoic and acetonic extract of each lichen were evaluated on 3 pathogenic bacteria belong to: Escherichia coli ( PTCC 1395), Shigella dysenetriae (PTCC 1188) and Salmonella typhi ( PTCC 1609) using well diffusion agar method and their MIC ( 0.5- 0.0156 g/ml) were determined. In addition, the presence of phytochemical compound such as: flavonoid, terpenoid and tannin were evaluated
Results: The results obtained from this study indicated that out of all extracts, watery extract had no effect on bacteria but ethanolic and specially acetonic had more effect on bacteria such as: E. coli and S. typhi. On the other hand, results showed that lowest MIC belong to acetonic extract of Staurothele on E.colli . Additionally, presence of flavonoid and trepenoid confirmed in all of lichens and presence of tannin was confirmed only by Staurothele..

کلیدواژه‌ها [English]

  • antimicrobial effect
  • extracts
  • Tabriz native lichen