جداسازی استرپتومیست های بازدارنده ی رشد انتروکوک مقاوم به ونکومایسین از خاک های زراعی شهر قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

فاطمه الزاملی, *احمد علی پوربابایی , سید سهیل آقایی
عفونت های ناشی از انتروکوکسی های مقاوم به ونکومایسین (VRE) در تمامی دنیا در حال افزایش است.مقاومت این باکتری ها به آنتی بیوتیک های گلیکوپپتیدی در ارتباط با ژن های van A,B,C,D,E است که باعث کاهش تاثیر این آنتی بیوتیک ها در دیواره ی این باکتری ها می شود. اکثر نمونه های VRE متعلق به انتروکوکوس فیشیوم هستند که به طور ذاتی به توبرامایسین مقاوم اند بنابرین از جنتامایسین بعنوان آمینوگلیکوزید انتخابی برای درمان ترکیبی با عوامل باکتریسیدال استفاده می شود .اخیرا گزارش شده که بسیاری از VRE ها مقاومت بسیار بالایی به همه ی آمینوگلیکوزید ها وحتی جنتامایسین نشان میدهد. با توجه به گسترش سویه های مقاوم انتروکوکی ، لذا این تحقیق برای یافتن مواد ضد میکروبی جدید برای مقابله با انتروکوک مقاوم به ونکومایسین انجام شده است.
بعد از نمونه برداری از خاک های زراعی قم و روستاهای اطراف , جداسازی و شناسایی سویه های استرپتومایسس بر روی محیط ISP4 انجام شد .پس از جداسازی و خالص سازی، جدایه ها را بر علیه انتروکوک مقاوم به ونکومایسین در محیط کشت MHA,BHI,Hicky trenser medium اثر داده شد.در مجموع از 125 جدایه 5 جدایه توانایی بازدارندگی رشد بر علیه VRE را نشان دادند. سویه ای که بیش ترین هاله ی عدم رشد بر علیه انتروکوکی نشان داد از لحاظ صفات بیوشیمیایی و مرفولوژی و براساس توالی 16s rRNA مورد شناسایی قرار گرفت .نتایج شناسایی نشان داد که جدایه برتر به میزان 100 درصد مشابه Streptomyses tendae ATTC 19812 می باشد...

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Astrptvmyst isolation of vancomycin resistant enterococci from soil and plant growth inhibitor in Qom

چکیده [English]

Infections caused by vancomycin resistant enterococci (VRE) is increasing all over the world Ast.mqavmt glycopeptide antibiotics the bacteria associated with genes van A, B, C, D, E is the effect of the antibiotics in the wall of the bacteria. Most cases of VRE are Enterococcus Fyshyvm inherently resistant to tobramycin gentamicin so as aminoglycoside of choice for combination therapy with bactericidal agents used Recently it was reported that many VRE very high resistance to all aminoglycosides and even gentamicin shows. With the development of resistant strains of enterococci, so this research is to find new antimicrobial agents against vancomycin resistant enterococci is done.
After sampling the soil and surrounding villages Qom, isolation and identification of Streptomyces strains on the environment was ISP4 After separation and purification, isolates were vancomycin resistant enterococci in vitro against MHA, BHI, Hicky trenser medium was granted a total of 125 isolates, 5 isolates growth inhibitory activity against VRE showed. Strain that most halo of inhibition against enterococcal isolates showed biochemical and morphological traits and 16s rRNA sequences were identified based on identification results showed that superior strains similar to the 100% of the Bashd.nalyz Streptomyses tendae ATTC 19812 GC-Mass...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astrptvmyst Isolation
  • vancomycin resistant enterococci
  • 1