جداسازی وشناسایی ویبریوهای بیماریزا وغیر بیماریزا از مناطق مختلف خلیج فارس وبررسی رفتار کیموتاکسی در آن‏ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

1 منصوره مختاری، 2مجید باصری صالحی،3 نیما بهادر
جنس ویبریو گروهی از باکتری‏های گرم منفی، خمیده، متحرک وبدون اسپور است که به طور طبیعی در دریاها ورودخانه‏ها زندگی می‏کنند. اگر چه برخی از آن‏ها بیماریزا هستند ولی اغلب آن‏ها برای انسان بیماریزا نیستند. اخیرا رفتار کیموتاکسی این باکتری‏ها به عنوان یک عامل بیماریزایی مورد توجه قرار گرفته است.در مطالعه حاضر سعی گردید که رفتار کیموتاکسی ویبریوهای جدا شده از خلیج قارس مورد ارزیابی قرار گیرد. برای انجام این مطالعه 50 نمونه آب از خلیج فارس جمع آوری گردید، 2 گونه ویبریو جدا شد و از نظر فنوتیپی وژنوتیپی مورد شناسایی قرار گرفتند.رفتار کیموتاکسی جدایه‏ها با استفاده از روش انتشار در آگار و دستگاه (BM) در حضور فنیل آلانین ، سیستئین ، لیزین ، گلایسین ، گالاکتوز ، مالتوز ، رامنوز وتری هالوز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 2 گونه ویبریو آلجینولیتیکوس و ویبریو میمیکوس جدا شدند. ویبریو آلجینولیتیکوس رفتار کیموتاکسی مثبت در حضور لیزین ،گلایسین، مالتوز، تری هالوز، گالاکتوز ومنفی به فنیل آلانین ،سیستئین و رامنوز نشان داد. ویبریو میمیکوس رفتار کیموتاکسی مثبت در حضور فنیل آلانین سیستئین ، مالتوز ، رامنوز ، تری هالوزو رفتار کیموتاکسی منفی نسبت به لیزین ، گلایسین وگالاکتوز نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isolation and Identification of Pathogenic and non Pathogenic Vibrio from Persian gulf and the evalutation of their chemotactic behavior

چکیده [English]

Genus Vibrio is a gram negative, curved, motile and non spore former bacteria. Natural habitat of these bacteria is environments such as sea and rivers .However, some of Vibrios are pathogen ,but most of them are non pathogen for human being. However recently chemotaxis behavior of these bacteria has been considered as invasive factor.This behavior helps the bacteria to move toward of suitable conditions to increase their survive in the environment .The present study conducted to evaluate the chemotaxis behavior of Vibrio spp. isolated from Persian gulf to perform the study 50 samples were collected and 2 Vibrio spp. were isolated and phenotypic and genoty identified. Chemotaxis behavior of the isolates was evaluated using diffusion agar method and (BM) device. the chemotaxis behavior of the isolate was evaluated against Phenylalanine, Cysteine , lysine ,Glycine, Galactose, Maltose, Rhamnose and Trehalose .The result optained indicated that 2 species of Vibrio alginolyticus and Vibrio mimicus were isolated. Vibrio alginolyticus exhibited positive chemotaxis behavior against lysine ,Glycine, Maltose, Trehalose, Galactose and negative chemotaxis behavior to Phenylalanine, Cysteine and Rhamnose. Vibrio mimicus showed positive chemotaxis against Phenylalanine, Cysteine ,Maltose, Rhamnose and Trehalose and negative chemotaxis behavior to lysine ,Glycine and Galactose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vibrio species
  • Vibrio alginolyticus
  • vibrio mimicus
  • chemotaxis behavior
  • BM device