تاثیراسانس مرزه رشینگری(Satureja rechingeri) بر میزان قند خون وچربی های سرم درموش های صحرایی نر دیابتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

کامبیز روشنایی1* ، رامش احمدی1 ، فرخنده پرویزی1
شیوع دیابت در جهان در حال افزایش است.تنش اکسیداتیو یکی ازعوامل خطرزا دردیابت است. در صورت عدم درمان عوارض آن شامل آترواسکلروز،عوارض قلبی-عروقی،عوارض شمی،رتینوپاتی،نفروپاتی و معلولیت و مرگ است.اسانس مرزه رشینگری دارای اثرات آنتی اکسیدان است.هدف از این تحقیق تعیین اثراسانس مرزه رشینگری بر درمان دیابت درموش های صحرایی نردیابتی است. تعداد 30سر رت ویستارنر به وزن300-200گرمی به طور تصادفی به 3 گروه (هر گروه 10 راس) تقسیم شده بودند،شامل: گروه اول کنترل،گروه دوم دیابتی درمان نشده وگروه سوم دیابتی درمان شده با اسانس گیاه مرزه رشینگری با دوز100mg/kg به صورت تزریق درون صفاقی. در گروه های دوم وسوم با تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین با دوز60میلی گرم بر کیلوگرم دیابت القا گردید. بعد ازسه هفته درمان ازآنها خون تهیه شد ومیزان گلوکز ،تری گلیسرید ،کلسترول،LDL،HDL و VLDLسرم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میزان گلوکز،تری گلیسرید،کلسترول ،لیپوپروتئین باچگالی کم (LDL)و لیپوپروتئین باچگالی خیلی کم (VLDL) سرم درگروه دیابتی درمان شده با اسانس مرزه رشینگری به طورمعنی داری کاهش یافت.میزان لیپوپروتئین باچگالی بالا(HDL)درگروه درمان شده به طورمعنی دارافزایش یافت.بنابراین اسانس گیاه مذکوربردرمان دیابت درموش های صحرایی نر دیابتی موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Essence of Satureja rechingeri on Blood Glucose and Serum Lipids in Diabetic Male Wistar Rats

چکیده [English]

The prevalence of diabetes in word is rapidly rising.Stress oxidative is risk factors in diabetes. . If untreated, it is complications ,such as atherosclerosis , ophthalmic complication ,retinopathy and cardiovascular complications, nephropathy, disability and death.Satureja rechingeri essence has antioxidant effects.The aim of this study was effect Satureja rechingeri essence on treating diabetes in diabetic male wistar rats.
The study was carried out on 30 male rats.
Male rats were divided into three groups randomly,group one as control,
group two diabetic untreated, group three diabetic treated with Satureja-
rechingeri essence by injection 100 mg/kg ,i.p .Diabetes was induced in
the second and third groups by injection 60 mg/kg ,i.p of streptozotocin .After 3 weeks ,the serum levels of glucose،triglyceride
(TG), cholesterol (C), LDL ,VLDL ,HDL of all groups were analyzed. The serum levels of glucose, triglyceride (TG), cholesterol(C)
low density lipoprotein (LDL),very low density lipoprotein (VLDL) decreased in treated groups significantly.The levels of high density
lipoprotein (HDL) increased in treated groups significantly.
This study showed that Satureja rechingeri essence effect on
treating diabetes in diabetic rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes
  • Satureja rechingeri
  • Streptozotocin
  • Rat