بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضداکسیدانی برگ گیاه عناب از خانواده راماسیائه از منطقه قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در سال‌های اخیر، اسانس‌ها و عصاره‌های استخراج شده از گیاهان به عنوان منبع تولید محصولات طبیعی مورد توجه بسیاری قرار گرفته‌اند. در این تحقیق، مطالعه بر روی یک گیاه (Ziziphus Nummularia Linn.) از خانواده عناب از منطقه‌ی قم انجام شده است. در این مطالعه، برگ خشک شده گیاه با روش تقطیر با آب مورد عمل اسانس‌گیری قرار گرفته و اسانس‌های به‌دست آمده، با استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازی جفت شده با طیف سنج جرمی مورد آنالیز قرار گرفتند. آنگاه با استفاده از ضرایب بازداری کواتس و مقایسه طیف جرمی نمونه با طیف‌های جرمی موجود در منابع و بانک‌های اطلاعاتی، اجزای تشکیل دهنده روغن‌های اسانسی مشخص گردیدند. بر اساس نتایج حاصل، در اسانس برگ گیاه(Ziziphus Nummularia Linn.)، تعداد 44 ترکیب و در عصاره هگزانی تعداد 20 ترکیب شناسایی شدند. در مرحله‌ی بعدی، استخراج عصاره از برگ توسط حلال های متانول، اتیل استات، دی کلرو متان و هگزان به روش خیساندن و سوکسله انجام شد و اثرات ضداکسیدانی عصاره‌های مذکور با استفاده از دو روش DPPH و بتا کاروتن– لینولئیک اسید سنجیده و با ضد اکسیدان استاندارد BHT مقایسه شد، که از این میان، عصاره برگ در حلال دی کلرومتان و هگزان بیش‌ترین فعالیت ضداکسیدانی نشان داد. فعالیت ضدمیکروبی نمونه‌های گیاهی بر روی تعدادی از محیط‌های کشت باکتری به روش دیسک انجام پذیرفت که نتایج نشان داد که عصاره‌های حاصل از برگ این گیاه، عملکرد چندانی در جلوگیری از رشد میکروارگانیسم‌های مورد مطالعه ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Search chemical compounds and antioxidant activity of the extract of the family leaves the area Ramasyayh Qom

چکیده [English]

In recent years, essential oils and extracts derived from plants as a source of natural products by many have been. In this study, a study on a plant (Ziziphus Nummularia Linn.) The family is the extract from Mntqh‌Y in Qom. In this study, the dried leaves of the plant with water distillation operation was Asans‌Gyry and Asans‌Hay was obtained, using gas chromatography coupled with mass spectrometry were analyzed. The inhibition coefficient Kvats and compare the mass spectrum of the mass Tyf‌Hay in Bank‌Hay resources and information, essential oils were identified components. As a result, the oil leaves (Ziziphus Nummularia Linn.), A total of 44 compounds and 20 compounds were identified in the hexane extract. In the next step, extract from the leaves by methanol, ethyl acetate, dichloromethane and hexane extracts Zdaksydany effects of maceration and Laboratory was carried out using two methods: DPPH and beta-linoleic acid, measured Karvtn- and BHT were compared with standard anti-oxidant, out of whom, in dichloromethane and hexane extract showed Zdaksydany Maximum activity. The antimicrobial activity of plant specimens on a number of environments disc was performed by bacterial culture results showed that extracts from the leaves of this plant, little to prevent the growth of microorganisms performance are studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jujube
  • Oil
  • anti-oxidant effects
  • Antimicrobial Activity
  • black frames (Rhamnaceae)