جداسازی و بهینه سازی قارچ های تولید کننده آنزیم فیتاز از خاک های زراعی استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فیتازها گروه ویژه ای از فسفاتازها می باشند که هیدرولیز مرحله به مرحله فسفات رااز مولکول فیتات انجام می دهند،فیتات منبع اصلی ذخیره فسفات در دانه گیاهان می باشد.این دسته ازآنزیم هادربین گیاهان، میکروارگانیسم ها وحیوانات پراکندگی وگستردگی دارند.ازمیان آنها فیتاز های میکروبی مورد توجه می باشند.آنزیم فیتاز به جیره غذایی حیوانات تک معده ای وهمچنین به منظور کاهش آلودگی فسفات در محیط اضافه می شود.جداسازی آنزیم فیتاز از میکروارگانیسم ها به دلیل مقرون به صرفه تر بودن آن نسبت به تهیه این آنزیم به روش سنتتیک و صنعتی از اهداف تحقیق می باشد. 40 نمونه خاک ازمناطق زراعی اطراف استان قم جمع آوری و نمونه های مثبت ازنظر تولیدآنزیم جداسازی شد که جداسازی اولیه در محیط جامد PSM صورت گرفت و سپس سنجش میزان تولید آنزیم در محیط مایع به روش اولسن توسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد. نمونه های تولیدکننده آنزیم بیشتر درمزارع ذرت وجود داشت و آسپرژیلوس نایژر بیشترین میزان تولید آنزیم را دارا بود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

111111

چکیده [English]

Phytase on a particular set of alkaline hydrolysis step can be the phosphate from the phytate molecule doing, the main source of phytate phosphorus in grain storage plants. This enzyme categories Hadrbyn plants, microorganisms and animals scattering Darnd.azmyan extent of phytase Bashnd.nzym microbial phytase to the diet attention to monogastric animals as well as to reduce phosphate pollution in the environment adds Shvd.jdasazy phytase from microorganisms because it is more economical to produce these enzymes to synthetic methods and industrial research goals are. Agricultural areas around the city of Qom collected 40 soil samples and positive samples was isolated in terms of Tvlydanzym initial separation PSM was on solid medium and then measuring the enzyme production in liquid medium was measured by a spectrophotometer Olsen method. Examples of corn farms were producing more enzymes and enzyme production had the highest rate of Aspergillus Nayzhr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

کلیدواژه‌ها [English]

  • phytase
  • soil
  • phytate