گلدهی درون شیشه (In vitro) گیاه دارویی و زینتی گل رز ( Rosa damascena Mill) رقم مینیاتور (Rosa miniature)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

گل رز ازجنس رزا(Rosa) وخانواده Rosaceae است. تکنیک کشت بافت برای تولید انبوه در زمان کوتاه (درتمام فصول) و تولید متابولیت های ثانویه و تکثیر گونه های دارویی مفید می باشد. بهینه سازی ریزازدیادی گل رز، با محیط کشت MS و هورمون های (mg/l 1/0) IBA و ( mg/l2) BAP طی دو واکشت انجام شدند. تعداد غنچه و گل، درصد گلدهی، زمان تشکیل غنچه و شکفتن گل را در 5 تیمار گلدهی در شیشه (In vitro flowering) بررسی گردید، تیمارها شامل محیط MS و هورمون های (mg/l 5/1و1و 5/0) IBA و (mg/l 1/0و05/0و 02/0) BAP و (mg/l5/0 و2/0) GA3 طی دو واکشت بودند. گلدهی In vitro در تیمار های 1و 5 انجام نشدند و در تیمارهای 2 تا 4 به ترتیب 6/46% ، 40 % و 3/33 % بودند. در تیمارهای 2 تا 4 به ترتیب زمانهای تشکیل غنچه 53-57 روز و زمان تشکیل گل 61-67 روز بودند. آنالیزهای آماری نشان دادند میانگین ها در تیمارهای 2 و 4 تفاوت معنی دار بودند. بهینه گلدهی In vitro در محیط MS با هورمون های (mg/l 1) IBA و ( mg/l 02/0) BAP و (mg/l 2/0) GA3 انجام شدند. زمان تشکیل غنچه و شکفتن گل، در روزهای 53 و 61 بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

In vitro flowering ornamental and medicinal plant Rosa damascena Mill. Rosa miniature variety

چکیده [English]

Rose belong to Rosa genus and Rosaceae family. The tissue culture technique is useful for scale up to short time (in all of seasons) and secondary metabolites production and proliferation medicinal plants. Optimization of rosa micropropagation has been done in MS medium with IBA (0.1 mg/l) and BAP (2 mg/l) during two subcultures. The number of bloom and flower, percentage of flowering, bloom formation of time and flower annthesis of time have been researched from 5 different In vitro flowering treatments, they were MS medium culture with IBA (0.5, 1, 1.5 mg/l), BAP (0.02, 0.05, 0.1 mg/l) and GA3 (0.2, 0.5 mg/l) during two subcultures. In vitro flowering did not initiate in one and five treatments, %46.6, %40 and %33.3 were in 2 to 4 treatments, respectively. The bloom formation time was 53-57 days and flower formation time was 61-67 days in 2 to 4 treatments, respectively. The statistical analysis showed means had significantly in 2 and 4 treatments. Optimization of rosa miniature In vitro flowering has been done in MS medium culture with IBA (1 mg/l), BAP (0.02 mg/l) and GA3 (0.2 mg/l). The bloom formation time and anthesis flower were in 53 days and 63 days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rosa miniature
  • In vitro flowering
  • Micropropagation